Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné zásady
 2. Aká je definícia výrazov pomocou veľkého písmena?
 3. Charta na čo?
 4. Pre aké právne zdôvodnenie sú vaše údaje zozbierané a použité AD Tyres?
 5. Aké údaje sa zhromažďujú?
 6. Ako sa využívajú vaše údaje?
 7. Ako dlho sú vaše údaje uchované?
 8. S kým sú zdieľané vaše údaje?
 9. Sú vaše údaje prenášané mimo Európskej únie?
 10. Ako sú vaše údaje chránené?
 11. Aké sú vaše práva?
 12. Ako AD Tyres zhromažďuje údaje pre neplnoletých?
 13. A čo cookies a iné podobné technológie sledovania?
 14. Niektoré ďalšie prvky v sociálnych sieťach
 15. Aké sú dôsledky aktivácie externého odkazu?
 16. Ako budete informovaní o zmenách v charte?
 17. Ako nás kontaktovať?

1. Všeobecné zásady

Spoločnosť AD Tyres international SLU, založená v súlade s andorrským právom vo forme societat limitada unipersonal so základným imaním vo výške 1.000.000 EUR, zapísaná v obchodnom registri a registri spoločností v Andorre pod číslom 16339, so sídlom na Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorrské Kniežatstvo), cm(a)adtyre.com, telefónne číslo: +376 810 888, (ďalej len "AD Tyres") vykonáva svoju elektronickú obchodnú činnosť prostredníctvom internetových stránok https://www.pneuleader.sk/ (ďalej "Stránky") zameranú na predaj pneumatík a pridružených výrobkov.

V rámci svojej činnosti je spoločnosť AD Tyres nútená online alebo telefonicky zhromažďovať Údaje umožňujúce priamu alebo nepriamu identifikáciu zákazníkov, používateľov Stránok či tretích osôb (ďalej len bez rozlíšenia "Dotknuté osoby", alebo "Vy") a zabezpečovať tak Spracovávanie týchto údajov.

Tieto údaje spracováva pobočka spoločnosti AD Tyres zriadená na území de Malty, konkrétne AD TYRES INTERNATIONAL EU, zapísaná pod číslom OC 1277, so sídlom na sis Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Spracovanie údajov sa považuje za vyhotovené na území Európskej únie na základe Odôvodnenia 22 a článku 3.1 Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 (ďalej len "GDPR") a tejto legislatíve aj podlieha.

Okrem toho možno Maltskú zákonnú úpravu týkajúcu sa Ochrany osobných údajov z roku 2018 (§ 586) uplatniť aj na Spracovanie osobných údajov a to na základe platnosti článku 4(2)(a) vyššie uvedeného zákona.

AD Tyres prikladá zhode Spracovania osobných údajov s platnou legislatívou a predovšetkým s maltskou zákonnou úpravou o Ochrane osobných údajov roku2018 (§ 586) a Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 (ďalej len "GDPR") kľúčovú dôležitosť.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali Chartu o ochrane dôverných údajov (ďalej len "Charta") a s jej obsahom sa oboznámili.

2. Aká je definícia kapitalizovaných výrazov?

Slová alebo frázy začínajúce veľkým písmenom majú definíciu uvedenú nižšie.

AD Tyres
je spoločnosť uvedená v prvom odseku článku 1 .
charta
na definíciu uvedenú v článku 1 .
Zákaznícky účet
odkazuje na účet, ktorý môže každý zákazník vytvoriť z účtu https://www.pneuleader.sk/moj-ucet/ .
Obchodné podmienky
sú všeobecné podmienky predaja AD Tyres prístupné na adrese https://www.pneuleader.sk/vseobecne-podmienky-predaja .
Data (y)
sú akékoľvek osobné údaje, tj akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom sa rozumie, že osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Bankové údaje
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Objednať údaje
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Geolokačné údaje
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Navigačné údaje
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Údaje tretej strany
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Údaje editora služby
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Údaje tretej strany
na definíciu uvedenú v článku 5 .
Dotknuté osoby)
na definíciu uvedenú v článku 1 .
Produkty)
sú pneumatické alebo pridružené výrobky (ráfiky, reťaze atď.) ponúkané na predaj pneumatikami AD na mieste.
rgdp
na definíciu uvedenú v článku 1 .
site
na definíciu uvedenú v článku 1 .
Liečba (-y)
je akákoľvek transakcia alebo súbor transakcií, ktoré môžu alebo nemusia byť vykonávané pomocou automatizovaných procesov a aplikované na dáta, ako sú zhromažďovanie, registrácia, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, úprava alebo úprava, extrakcia, konzultácia, používanie, prenos, šírenie alebo inej formy poskytovania, zosúladenia alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.
vy
na definíciu uvedenú v článku 1 .

3. Prečo?

Táto Charta je Vám k dispozícii počas zhromažďovania vašich údajov, aby ste zabezpečili úplnú transparentnosť spracovania dát vykonávaného spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom poskytnutia stručných informácií, ľahko prístupných, ľahko zrozumiteľných a formulovaných jasným a jednoduchým spôsobom ,

V prípade, že nejaká informácia nie je dostatočne jasná, pozývame Vás, aby ste nás kontaktovali vo vašom pohodlí buď zaslaním e-mailu na adresu cm (a) adtyre.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je tu k dispozícii.

Charta sa vzťahuje na vaše údaje zhromaždené a spracované spoločnosťou AD Tyres v nasledujúcich činnostiach a pre ktoré AD Tyres je manažér pre spracovanie:

 • Vaše používanie stránok vrátane jednoduchých navigácií na nich;
 • vytvorenie a používanie Vášho Klientskeho účtu prostredníctvom Stránky;
 • zakúpenie produktov ponúkaných spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom tejto stránky; alebo
 • akýkoľvek kontakt so zákazníckym servisom.

Táto charta sa nevzťahuje na žiadne iné spracovanie údajov vykonávané v inom kontexte, než je uvedené vyššie.

Charta sa nevzťahuje na žiadne iné spracovanie dát, pre ktoré AD Tire nie je správcom spracovania.

4. Pre aké právne zdôvodnenie sú vaše údaje zozbierané a použité AD Tyres?

Pneumatiky AD sú účelom zhromažďovania a spracovania vašich údajov iba na základe jedného z nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Váš súhlas : ide o jasný pozitívny akt z vašej strany, v ktorom vyjadrujete slobodným, konkrétnym, osvieteným a jednoznačným spôsobom vašu dohodu so spracovaním vašich údajov;
 • Vykonanie zmluvy : toto je zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov potrebných na vykonanie zmluvy o predaji medzi Vami a AD pneumatikami alebo predzmluvnými opatreniami poskytnutými na Vašu žiadosť (akákoľvek žiadosť z vašej predchádzajúcej časti na objednávku a urobená v pohľad na druhú);
 • Legitímny záujem : ide o zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov na legitímne záujmy, ktoré sledujú AD Tyres alebo tretia strana (napr. Vyhľadávanie, predchádzanie podvodom atď.), Pokiaľ vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré by vyžadovali ochranu Vášho Údaje (napr. Súkromie alebo podnikateľská sloboda);
 • Právny záväzok : ide o zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov uložených AD Tyres akýmkoľvek zákonným alebo regulačným ustanovením alebo súdnym alebo správnym subjektom (napr. Povinnosti uložené krajinou, v ktorej chcete navštíviť).

5. Aké údaje sa zhromažďujú?

Údaje zhromaždené na výslovnú žiadosť AD Tyres

Pneumatiky AD Vyžadujete si výslovné zber vašich údajov v rôznych časoch a najmä počas:

 • používanie Stránky vrátane jednoduchej navigácie na Stránke;
 • dokončenie objednávky na webe;
 • vytvorenie účtu klienta na webe; alebo
 • akejkoľvek komunikácie so zákazníckym servisom.

Keď objednávate v mene tretej strany na stránkach, súhlasíte s poskytnutím poskytnutých údajov a poskytnutím súhlasu s týmito pravidlami o ochrane osobných údajov.

Tieto zhromažďované údaje (ďalej len " údaje o objednávkach") pozostávajú najmä z:

 • Tvoje krstné meno ;
 • Tvoje meno ;
 • Tvoj dátum narodenia
 • Vaša poštová adresa
 • Vaša emailová adresa
 • Vaše telefónne číslo ;
 • Tvoja krajina ;
 • Vaše číslo DPH v rámci Spoločenstva.

Pokiaľ ide o platbu, tieto údaje zhromaždené na základe našej výslovnej žiadosti (ďalej len " bankové údaje ") pozostávajú z čísla Vašej kreditnej karty, dátumu uplynutia platnosti a CVC (alebo vizuálneho kryptogramu umiestneného na zadnej strane karty).

Niektoré údaje o objednávke (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, krajina, e-mailová adresa) a bankové údaje podmieňujú uzavretie zmluvy s AD Tyres. Preto akékoľvek trápenie z vašej strany, ktoré nám poskytne tieto údaje, vám zabráni dokončiť Vašu objednávku.

Údaje automaticky zhromažďované spoločnosťou AD Tyres

AD Tyres sú povinné zhromažďovať, najmä počas prehliadania na stránkach, niektoré z vašich údajov automaticky cez vaše zariadenie (počítač, tablet, mobilný telefón atď.). Tieto údaje je možné zbierať aj vtedy, ak nie je objednávka.

Tieto údaje (ďalej len " technické údaje ") pozostávajú najmä z:

 • Vaša IP adresa (identifikačné číslo pridelené vášmu prístroju ako súčasť pripojenia k internetu);
 • Vaša MAC adresa (fyzické identifikačné číslo uložené na vašej sieťovej karte alebo sieťovom rozhraní);
 • Číslo IMEI (identifikačné číslo vášho mobilného telefónu);
 • operačný systém vášho zariadenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atď.);
 • Váš mobilný operátor;
 • Poskytovateľ internetových služieb
 • prehliadač, ktorý používate (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atď.); alebo
 • časové pásmo používané vaším zariadením.

Údaje zhromaždené automaticky prostredníctvom Vášho prístroja sa tiež skladajú z údajov o vašej navigácii (ďalej len " navigačné údaje "), ako napríklad:

 • stránky, ktoré ste navštívili;
 • dátum vašej návštevy;
 • čas strávený na každej navštívenej stránke;
 • prepojenia, ktoré ste aktivovali;
 • ponuky, ktoré ste konzultovali;
 • produkty, ktoré ste hľadali;
 • príkazy, ktoré ste urobili; alebo
 • Vaše spotrebné návyky výrobkov.

A nakoniec, údaje zhromaždené automaticky prostredníctvom Vášho prístroja môžu stále pozostávať z vašich údajov o geolokačnej polohe (ďalej len "geografické údaje"), keď je nastavené vaše zariadenie a / alebo váš internetový prehliadač.

Údaje prenášané sociálnymi sieťami alebo inými vydavateľmi služieb informačnej spoločnosti

AD Tyres môžu nakoniec prijímať vaše dáta prostredníctvom prenosu od vydavateľa sociálnej siete (Facebook, Twitter atď.) Alebo iných vydavateľov služieb informačnej spoločnosti vrátane:

 • Vaše prehliadanie v priestore venovanom AD Tire alebo stránkam v určitej sociálnej sieti;
 • Vaše používanie funkcií na stránkach, ktoré by súviseli so sociálnou sieťou alebo inou službou informačnej spoločnosti.
 • vytvorenie Vášho Klientskeho konta, ak sa rozhodnete Registrovať prostredníctvom prenosu vašich dát zo sociálnej siete (najmä Facebook) alebo vydavateľa služieb informačnej spoločnosti (najmä Google).

Tieto údaje zozbierané spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom sociálnych sietí alebo iných vydavateľov služieb informačnej spoločnosti (ďalej len " údaje poskytovateľov služieb ") pozostávajú najmä z:

 • Vaše údaje o objednávkach zhromaždené príslušným vydavateľom služby (vrátane vašich fotografií); alebo
 • Technické údaje alebo navigačné údaje zozbierané príslušným vydavateľom služby.

V prípade, že chcete obmedziť zbierku týchto údajov, ste vyzvaní, aby ste sa obrátili na vydavateľa príslušnej služby a / alebo upravili parametre dôvernosti vášho účtu spojené s touto službou.

Údaje poskytnuté tretími stranami

AD Tyres môžu byť povinné zhromažďovať vaše údaje prostredníctvom tretích strán, s ktorými má AD Tire legálne a / alebo ekonomické vzťahy vrátane:

 • Pridružené spoločnosti;
 • obchodní partneri; alebo
 • iných nezávislých zdrojov.

Tieto údaje (ďalej len "údaje tretej strany ") pozostávajú najmä z identifikačných údajov alebo súvisiacich s používaním produktu alebo služby navrhovanej treťou stranou, ktoré boli zhromaždené a spracované. príslušnou treťou stranou.

6. Ako sa využívajú vaše údaje?

Nasledujúca tabuľka zobrazuje hlavné charakteristiky ošetrení vykonávaných AD pneumatikami týkajúcimi sa vašich údajov.

Ak chcete získať ďalšie informácie o príslušných účeloch alebo údajoch, AD Tyres Vás pozýva na kontaktovanie zákazníckeho servisu, a to buď zaslaním e-mailu na adresu cm (a) adtyre.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je tu k dispozícii.

Názov liečby ciele Právne odôvodnenie Príslušné údaje
objednať
 • Reagujte na všetky vaše žiadosti o zadanie objednávky
 • Zohľadnite a vykonajte svoju objednávku
zmluva
 • Objednať údaje
transakcie
 • Vykonajte platbu objednávky
 • Správa bankových transakcií v prípade zamietnutia
zmluva
 • Bankové údaje
Nároky na platby
 • Spravujte akékoľvek nároky držiteľa karty použité pri platbe objednávky
zmluva
 • Bankové údaje (bez HVAC)
Popredajné služby
 • Spravujte svoje nároky
 • Oznámte zmenu charty alebo všeobecných obchodných podmienok
 • Spravujte zákaznícky vzťah (požiadavky, pripomienky a návrhy) podľa objednávky
 • Spravujte náhrady
zmluva
 • Objednať údaje
 • Bankové údaje (bez HVAC)
Zákaznícky účet
 • Uľahčite ďalšie objednávky tým, že sa vyhnete opätovnému vstupu položiek, ktoré už boli oznámené AD pneumatikám
súhlas
 • Objednať údaje
 • Bankové údaje (bez HVAC)
newsletter
 • Vykonajte svoje odbery do nášho bulletinu
súhlas
 • Údaje o objednávke (e-mailová adresa)
AD Pneuservisné komerčné ponuky
 • Vykonajte kampane s priamym marketingom na produkty AD Tyres (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Oprávnený záujem (1)
 • Objednať údaje
 • Technické dáta
 • Navigačné údaje
 • Údaje vydavateľa služby
 • Údaje tretej strany
Cielené reklamy
 • Prispôsobte naše reklamné správy vašim potrebám a zvykom, najmä na stránkach
Súhlas (cookies)
 • Technické dáta
 • Navigačné údaje
Skúsenosti používateľa
 • Prispôsobte svoje skúsenosti na stránkach podľa vašich potrieb a vašich návykov
 • Urýchlite navigáciu na stránkach
Súhlas (cookies)
 • Technické dáta
 • Navigačné údaje
Geolocation
 • Poskytnite vám vyhľadávací nástroj pre najbližšie zhromaždenia do vašej polohy
súhlas
 • Geolokačné údaje
štatistika
 • Vykonávať a analyzovať štatistické štúdie
Oprávnený záujem (2) a súhlas (cookie)
 • Objednať údaje
 • Technické dáta
 • Navigačné údaje
kvalita
 • Analyzujte technické problémy, s ktorými sa stretávate pri používaní lokality
 • Zistite anomálie v informačnom systéme
Oprávnený záujem (3)
 • Technické dáta
 • Navigačné údaje
podvod
 • Zistiť falšovanie a technologické podvody
Oprávnený záujem (4)
 • Objednať údaje
 • Technické dáta
 • Navigačné údaje

(1) Legitímny záujem je uvedený v odôvodnení (47) RGPD, v ktorom sa uvádza: " Spracovanie osobných údajov na účely vyhľadávania sa môže považovať za vykonanie na uspokojenie oprávneného záujmu ". Tento legitímny záujem zahŕňa udržiavanie pravidelných obchodných vzťahov s Vami.

(2) Legitímnym záujmom AD Tyres je sebahodnotenie a zlepšenie prostredníctvom štatistického nástroja.

(3) Legitímnym záujmom spoločnosti AD Tyres je zabezpečiť kvalitu jej služieb.

(4) Legitímnym záujmom AD Tyres je predchádzať podvodom.

7. Ako dlho sú vaše údaje uchované?

Pneumatiky AD slúžia na to, aby ste uchovávali svoje údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu na dobu, ktorá nepresahuje dobu potrebnú na účely, na ktoré sú spracované.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené retenčné obdobia pre každý typ údajov v závislosti od spracovania, pre ktoré sa používajú.

údaje liečba Čas použiteľnosti v aktívnom stave (1) Čas použiteľnosti v priebežnom archivovaní (2)
Objednať údaje objednať 5 rokov od poslednej objednávky n / a
Popredajné služby 5 rokov od poslednej objednávky n / a
Zákaznícky účet 5 rokov od posledného prihlásenia do Klientskeho konta
alebo
Až do odobratia súhlasu, ak k tomu dôjde predtým
n / a
newsletter Kým sa nezrušíte odber n / a
AD Pneuservisné komerčné ponuky 2 roky od poslednej objednávky n / a
štatistický 5 rokov od poslednej objednávky 10 rokov od zberu príslušných údajov
podvod n / a 10 rokov od zberu príslušných údajov
Bankové údaje
(okrem HVAC)
transakcie Až do úplného zaplatenia objednávky n / a
Nároky na platby n / a 13 mesiacov od dátumu debetu
alebo
15 mesiacov v prípade odloženej debetnej platby
Popredajné služby Do uplynutia obdobia, na ktoré sa spoločnosť AD Tyres zaväzuje vrátiť objednávku (vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo lehoty na zrušenie objednávky) n / a
Zákaznícky účet 5 rokov od posledného prihlásenia do Klientskeho konta
alebo
Až do odobratia súhlasu, ak k tomu dôjde predtým
alebo
Až do uplynutia platnosti Bankových údajov, ak k tomu dôjde predtým
n / a
Technické dáta AD Tyres Obchodná ponuka Pozrieť Cookies n / a
Cielené reklamy
Skúsenosti používateľov
kvalita
štatistika
podvod n / a Pozrieť Cookies
Navigačné údaje AD Tyres Obchodná ponuka Pozrieť Cookies n / a
Cielené reklamy
Skúsenosti používateľov
kvalita
štatistika
podvod n / a Pozrieť Cookies
Geolokačné údaje Geolocation Čas potrebný na vyznačenie najbližšej zhromažďovacej stanice n / a
Údaje vydavateľa služby AD Pneuservisné komerčné ponuky 2 roky od odberu n / a
Údaje tretej strany AD Pneuservisné komerčné ponuky 2 roky od odberu n / a

(1) Ochrana aktívnej databázy spočíva v uchovávaní príslušných údajov v databáze používanej na účely príslušného ošetrenia.

(2) Sprostredkovanie archivovania je ukladanie údajov za obmedzených podmienok prístupu (i) buď v osobitnej archívnej databáze oddelenej od aktívnej databázy, s obmedzeným prístupom iba k tým, ktorí o ne majú záujem. (ii) v aktívnej databáze za predpokladu, že archivované údaje sú oddelené logickým oddelením (riadenie prístupových práv a nárokov), aby boli neprístupné jednotlivcom, ktorí už nemajú záujem o ich spracovanie.

8. S kým sú vaše údaje zdieľané?

Pneumatiky AD môžu zdieľať niektoré vaše údaje s inými subjektmi uvedenými nižšie. V každom prípade spoločnosť AD Tyres zdieľa len tieto údaje v medziach toho, čo je striktne nevyhnutné na zabezpečenie účelu spracovania vašich údajov spoločnosťou AD Tyres alebo na zabezpečenie presných a legitímnych účelov určených týmto príjemcom.

Subdodávatelia AD Tyres

Pneumatiky AD sú povinné zdieľať niektoré Vaše údaje so svojimi subdodávateľmi, ktorí konajú najmä v súvislosti s dodávkou svojich produktov. Zdieľanie vašich údajov s týmito entitami je potrebné na vykonanie Vašej objednávky. AD Tyres sa zdieľajú len s údajmi, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonanie misie zverenej jej subdodávateľom po tom, čo im zmluvne zaručili záväzky také vysoké ako tie, ktoré sú uvedené v tejto charte pri ochrane vašich údajov.

Subjekty skupiny, do ktorej patrí AD Tyres

Pneumatiky AD sú povinné zdieľať niektoré Vaše údaje s inými subjektmi v skupine, do ktorej patria AD Tyres, aby vás poznali lepšie. Tieto ďalšie subjekty podliehajú záväzkom podobným záväzkom AD Tyres na ochranu vašich údajov.

Vydavatelia služieb tretích strán

AD Tyres sú povinné zdieľať niektoré z vašich údajov s vydavateľmi služieb tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s dodávaním výrobkov AD Tyres prostredníctvom lokality (vydavatelia sociálnych médií, služby informačnej spoločnosti, poskytovatelia hostingu atď.). Zdieľanie vašich údajov s týmito vydavateľmi je nevyhnutné pre fungovanie príslušných služieb tretích strán. AD Tyres zdieľa iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre použitie týchto služieb tretích strán. AD Tyres Vás vyzýva, aby ste sa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov každého z týchto editorov.

Výnimočné prípady

AD Tyres môžu byť povinné zdieľať vaše údaje výnimočným spôsobom v týchto prípadoch: (i) v súvislosti so zlúčením, nadobudnutím všetkých alebo časti AD Tyres, postúpením majetku alebo inou podobnou transakciou, (ii) ak je takéto rozdelenie stanovené zákonom, nariadením, príslušným súdnym alebo správnym orgánom; alebo (iii) chrániť práva a / alebo bezpečnosť jednotlivca, zabrániť alebo podniknúť kroky v súvislosti s nezákonnými alebo údajnými nezákonnými činnosťami alebo brániť práva, majetok a bezpečnosť pneumatík AD Site; (iv) vykonať a zaručiť záväzky spoločnosti AD Tyres vo vašom záujme v kontexte tejto charty.

9. Sú vaše údaje prenášané mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje spracovávame a ukladáme v zásade na území Malty, ktorá je územím nachádzajúcim sa v Európskej únii.

Aj napriek tejto skutočnosti je spoločnosť AD Tyres zriadená na území Andorrského Kniežatstva, ktoré sa nachádza mimo Európsku úniu, nútená k týmto údajom pristupovať.

Európska komisia svojim rozhodnutím z 19. októbra 2010 prehlásila, že Andorra sa považuje za krajinu, ktorá zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie.

Avšak, spoločnosť AD Tyres nedokáže vylúčiť, či budú vaše osobné údaje prenášané na iné územia mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), najmä na územia, kde je stupeň ochrany osobných údajov v porovnaní s Európskou úniu nižší.

Za takéhoto predpokladu sa spoločnosť AD Tyres zaväzuje overovať zavedenie či prijať opatrenia s cieľom uspokojivej úrovne ochrany vašich osobných údajov ako je:

 • Rozhodnutie Európskej komisie o adekvátnej ochrane príslušnej krajiny;
 • typové zmluvné klauzuly Európskej komisie alebo typové zmluvné klauzuly, ktoré schválil kontrolný úrad a ktorým podlieha adresát;
 • vnútropodnikové predpisy;
 • schválený kódex správania sa alebo schválený certifikačný mechanizmus (zahrňujúci právne záväzný a vynútiteľný záväzok uplatnenia príslušných záruky prijatý adresátom mimo EÚ);
 • administratívna dohoda alebo právne záväzné a vynútiteľné znenie prijaté za účelom umožnenia spolupráce medzi verejnými orgánmi.

10. Ako sú vaše údaje chránené?

AD Tyres zaviedli príslušné fyzické, technické, administratívne a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich dát pred neoprávneným prístupom, používaním, stratou, náhodným zničením, poškodením, krádežou alebo neoprávneným alebo nezákonným šírením týchto údajov.

Napriek svojmu nepretržitému úsiliu sa AD Tyres nemôžu zaviazať, že zaručí výsledok z hľadiska bezpečnosti vašich dát a vyzve vás, aby ste nahlásili akékoľvek vyššie uvedené ťažkosti, o ktorých by ste vedeli.

Ak to chcete urobiť, môžete kontaktovať zákaznícky servis podľa vlastného uváženia buď zaslaním e-mailu na adresu (a) adtyre.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii tu.

Táto stránka je chránená reCAPTCHA a uplatňujú sa Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

11. Aké sú vaše práva?

V súlade s platnými právnymi predpismi máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich údajov:

 • právo na prístup k vašim údajom : toto je možnosť získať od AD Tyres kópiu vašich údajov spracovaných AD Tyres a základné charakteristiky ich spracovania (účely, kategórie údajov, príjemcovia, skladovateľnosť, vaše práva v tieto údaje, právo podať sťažnosť na orgán dohľadu a prípadne zdroj zberu údajov a existenciu automatizovaného rozhodovania na základe týchto údajov;
 • právo na opravu vašich údajov : toto je možnosť získať od AD Tyres opravu čo najskôr vašich údajov, ktorá by bola nepresná alebo, vzhľadom na účely spracovania, neúplná;
 • právo na vymazanie vašich údajov : toto je možnosť získať od AD Tyres čo najskôr vymazanie vašich údajov z jedného z nasledujúcich dôvodov:
  1. tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. Odoberiete svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie takýchto údajov za predpokladu, že neexistuje iný právny základ pre takéto spracovanie;
  3. Namietate voči spracovaniu týchto údajov za nižšie uvedených podmienok s ohľadom na vaše právo na námietku;
  4. údaje boli predmetom nezákonného spracovania;
  5. údaje musia byť vymazané, aby spĺňali zákonnú povinnosť stanovenú právom Únie alebo francúzskym zákonom, ktorému podliehajú spoločnosti AD Tyres; alebo
  6. Údaje boli zhromažďované ako súčasť služieb informačnej spoločnosti ponúkaných deťom.
 • právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich údajov : je to možnosť vzniesť námietku voči spracovaniu vašich údajov vykonanú na základe legitímneho záujmu AD Tyres (vrátane profilovania založeného na tomto odôvodnení), ak je toto zaobchádzanie v skutočnosti neoprávnené od AD Tyres za legitímne a presvedčivé dôvody, ktoré by prevládali nad tvojimi záujmami, právami a slobodami alebo pri hľadaní, uplatňovaní alebo ochrane práv na súde.
  Tiež máte možnosť vzniesť námietku voči spracovaniu na účely vyhľadávania (vrátane profilovania, ak súvisí s takýmto prieskumom).
  Nakoniec, pokiaľ ide o liečbu na štatistické účely, je to možnosť, aby ste proti takej liečbe postavili z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie.
 • právo obmedziť spracovanie vašich údajov : toto je možnosť, aby ste od AD Tyres získali obmedzenie liečby v niektorom z týchto prípadov:
  1. počas obdobia požadovaného na overenie presnosti údajov o AD Tyres, keď spochybňujete presnosť takýchto údajov;
  2. Vystupujete proti vymazaniu údajov z nezákonného spracovania a namiesto toho vyžadujete obmedzenie ich používania;
  3. tieto údaje už nie sú u AD Tyres užitočné v súvislosti s účelmi spracovania, ale zostávajú pre vás nevyhnutné ako súčasť nálezu, výkonu alebo obhajoby práv na súde;
  4. na čas potrebný na to, aby ste zistili, či legitímne dôvody, ktoré AD Tyres preukazujú, prevažujú nad tvojimi, keď ste proti tomu zaobchádzali.
 • právo na prenosnosť vašich údajov : toto je možnosť získať od AD Tyres komunikáciu vašich údajov poskytnutých AD Tyres v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prenášať tieto údaje na inú entitu (tento prenos poskytuje vám alebo, ak je to možné, AD Tyres) a ak spracovanie vykonané pomocou automatizovaných procesov je založené na súhlase alebo zmluve;
 • právo odstúpiť od súhlasu : toto je možnosť, aby ste stiahli svoj súhlas s akýmkoľvek spracovaním vašich údajov, ktorý sa uskutočnil na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, ste pozvaní, aby ste sa k nám pripojili podľa vlastného uváženia

 • odoslaním e-mailu na adresu: cm (a) adtyre.com
 • alebo vyplnením kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii tu .

V záujme vybavenia vašej žiadosti čo najpresnejšie, AD Tyres vás vyzýva, aby ste ju formulovali jasne a podrobne a pripojili kópiu preukazu totožnosti.

Máte tiež:

 • právo podať sťažnosť orgánu dohľadu : toto je možnosť podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, a to najmä v členskom štáte, v ktorom sa nachádza vaše sídlo. Vaše pracovisko alebo miesto, kde by došlo k porušeniu ak si myslíte, že spracovanie údajov týkajúcich sa vás predstavuje porušenie zákona.

Na uľahčenie výkonu tohto práva nájdete v tabuľke nižšie kontaktné údaje orgánov dohľadu členských štátov.

členský štát Úrad pre dohľad Kontaktné informácie
Nemecko Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Nemecko
Také + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Rakúsko Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Rakúsko)
Také. + 43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgicko Komisia na ochranu súkromia Rue de la Presse 35
1000 Brusel (Belgicko)
Také. + 32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulharsko Komisia pre ochranu osobných údajov 2, bd. Prof. Tsvetan Lazarov
Sofia 1592 (Bulharsko)
Také. + 359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cyprus Komisár pre ochranu osobných údajov 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cyprus)
PO Box 23378, CY-1682 Nikózia
Také. + 357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Chorvátsko Chorvátsku agentúru na ochranu osobných údajov Martićeva 14
10000 Zagreb (Chorvátsko)
Takto. + 385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr alebo info@azop.hr
http://www.azop.hr
Dánsko Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kodaň K (Dánsko)
Takéto. + 45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
španielsko Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Španielsko)
Také. + 34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estónsko Estónsky inšpektorát ochrany údajov (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estónsko)
Také. + 372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Fínsko Úrad ochrany údajov ombudsmana PO Box 315
FIN-00181 Helsinki (Fínsko)
Také. + 358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la France Národná komisia pre informatiku a slobody - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paríž, Cedex 02 (Francúzsko)
Také. + 33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Grécko Grécky úrad pre ochranu údajov Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atény
Také. + 30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
maďarsko Komisár pre ochranu údajov Maďarskej republiky Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Maďarsko)
Také. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Írsko Komisár pre ochranu údajov Canal House
Cestná stanica
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Také. + 353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Taliansko Garant pre protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Taliansko)
Také. + 39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Lotyšsko Štátny inšpektorát údajov Riaditeľka: pani podpísaná Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Lotyšsko)
Také. + 371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litva Štátna ochrana údajov Žygimantų str. 11-6
011042 Vilnius (Litva)
Také. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luxembursko Národná komisia pre ochranu údajov 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxembursko)
Také. + 352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Úrad komisára pre ochranu údajov 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Také. + 356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Holandsko Autorizovaný personál Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / Haag (Holandsko)
Takéto. + 31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Poľsko Úrad generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Varšava (Poľsko)
Také. + 48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugalsko Národná komisia spoločnosti Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisabon (Portugalsko)
Také. + 351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Česká republika Úrad pre ochranu osobných údajov Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Česká republika)
Také. + 420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumunsko Vnútroštátny orgán dohľadu na spracovanie osobných údajov B-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŠTI (Rumunsko)
Takto. + 40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Spojené kráľovstvo Úradu komisára pre informácie Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Spojené kráľovstvo)
Také. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovensko Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovensko)
Takéto: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovinsko Informácie Komisie Zaloška 59
1000 Ľubľana (Slovinsko)
Také. + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Švédsko Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Štokholm, Švédsko
+ 46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Ako AD Tyres zhromažďuje údaje pre neplnoleté osoby?

Výrobky predávané firmou AD Tyres na svojej stránke nie sú určené pre maloletých. V dôsledku toho sa pneumatiky AD nezaoberajú údajmi týkajúcimi sa maloletých alebo nemôžu predpokladať, že údaje návštevníkov tejto stránky alebo jej zákazníkov sa priamo alebo nepriamo týkajú maloletých.

13. Čo sú cookies a iné podobné technológie sledovania?

AD Tyres používajú súbory cookie a iné podobné technológie, ktoré môžu zbierať niektoré vaše dáta. Tieto súbory cookie môžu zlepšiť vaše prehliadanie na stránkach, poskytnúť nám informácie o fungovaní a kvalite našich stránok a prispieť k poskytovaniu cielenej reklamy.

Pneumatiky AD zhromažďujú váš predchádzajúci súhlas prostredníctvom banneru na domovskej stránke tohto webu počas prvého pripojenia k týmto počítačovým nástrojom. Váš súhlas opätovne požiada spoločnosť AD Tyres za rovnakých podmienok na konci obdobia trinástich mesiacov od predchádzajúceho zberu vášho súhlasu.

AD Tyres Vás srdečne vyzýva, aby ste sa dozvedeli viac na stránke "Cookies" na svojich stránkach.

14. Niektoré ďalšie prvky v sociálnych sieťach

Stránka používa doplnky a iné funkcie sociálnych sietí publikované spoločnosťami tretích strán (napr. Facebook, atď.).

Ak interagujete prostredníctvom zásuvných modulov (napríklad kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi" alebo "Zdieľať"), niektoré z vašich údajov (vrátane vašich technických údajov a navigačných údajov sa budú prenášať a ukladať na serveri. spoločnosť, ktorá prevádzkuje príslušnú sociálnu sieť.Tieto údaje budú potom spracované touto treťou stranou v súlade s jej podmienkami a nastavením vášho účtu otvoreného v rámci tejto sociálnej siete.

Ak nechcete, aby spoločnosť tretej strany, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť, spájala údaje zozbierané prostredníctvom webových stránok s otvoreným používateľským účtom v rámci posudzovanej sociálnej siete, musíte sa pred odchodom z tejto stránky odhlásiť z tejto sociálnej siete.

Používanie týchto doplnkov alebo tlačidiel je v každom prípade spravované týmito vydavateľmi sociálnych médií tretej strany a je výhradne riadené podmienkami, ktoré vás zaväzujú k sociálnej sieti, ktorej ste členom. Pozývame vás, aby ste si prečítali tieto podmienky uplatňované týmito vydavateľmi sociálnych médií tretích strán.

15. Niektoré ďalšie prvky týkajúce sa geolokácie

AD Tyres používa geolokačné údaje zozbierané prostredníctvom vášho prehliadača a / alebo zariadenia, s ktorým prichádzate na stránku.

Prístup k týmto údajom je výsledkom nastavenia týchto nástrojov. AD Tyres Vás vyzýva, aby ste sa pred konzultáciou s touto stránkou oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov (alebo akýmkoľvek iným súvisiacim dokumentom) dodávateľov týchto nástrojov a / alebo upravili nastavenie týchto nástrojov v prípade, ak si neželáte, aby AD Tyres zaobchádzali s vašimi geolokatickými údajmi.

16. Aké sú dôsledky aktivácie externého odkazu

Stránka AD Tyres vám môže ponúknuť externé hypertextové odkazy smerujúce na iné webové stránky alebo technologické nástroje. Prístup k tomuto obsahu prostredníctvom vašej aktivácie vonkajšieho odkazu už táto Charta nepokrýva. Preto vás vyzývame, aby ste sa poradili s politikou uplatňovanou vydavateľom tohto obsahu v súvislosti s ochranou vašich údajov. AD Tyres nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za zhromažďovanie alebo spracovanie vašich dát z tohto obsahu.

17. Ako budete informovaní o zmenách v charte?

AD Tyres je povinná pravidelne upravovať túto chartu s cieľom zohľadniť legislatívne zmeny týkajúce sa ochrany vašich údajov.

AD Tyres vás budú informovať o akejkoľvek zmene alebo aktualizácii prostredníctvom oznámenia zaslanej na Vašu e-mailovú adresu a / alebo zjavného oznámenia na Stránke.

18. Ako nás kontaktovať?

AD Tyres je vám k dispozícii, aby ste odpovedali na všetky vaše otázky týkajúce sa tejto charty.

Ak nás chcete kontaktovať, ste pozvaní, aby ste sa k nám pripojili podľa Vášho uváženia:

 • odoslaním e-mailu na adresu: cm (a) adtyre.com
 • alebo vyplnením kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii tu .
LiveChat
Whatsapp Messenger