Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné zásady
 2. Aká je definícia pojmov používajúcich veľké písmená?
 3. Načo je Charte?
 4. Aké údaje sú zbierané?
 5. Načo sú Vaše údaje používané?
 6. Ako dlho sú Vaše údaje uchovávané?
 7. S kým sú Vaše údaje zdieľané?
 8. Sú Vaše údaje prenášané mimo Európskej únie?
 9. Ako sú Vaše údaje chránené?
 10. Aké sú Vaše práva?
 11. Ako AD Tyres zbiera údaje týkajúce sa maloletých?
 12. Ako je to s cookies a inými podobnými technológiami sledovania?
 13. Ako budete informovaní o zmenách v Charte?
 14. Ako nás kontaktovať?

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Spoločnosť AD Tyres International SLU, andorrská spoločnosť s právnou formou societat limitada unipersonal a kapitálom 1.000.000 eur, zaregistrovaná v obchodnom registri a registri spoločností Andorry pod číslom 16339, so sídlom na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Kniežatstvo Andorra), email: dpo@adtyre.com, telefón: +376 810 888, (ďalej len „AD Tyres“) vykonávajúca činnosť elektronického obchodu, ponúka prostredníctvom internetovej stránky https://www.pneuleader.sk/ (ďalej len „Stránka“) predaj pneumatík a súvisiacich produktov.

V rámci tejto činnosti je AD Tyres povinná online alebo telefonicky zbierať Údaje, ktoré umožňujú priamo alebo nepriamo identifikovať zákazníkov, používateľov Stránky alebo tretie strany (ďalej len „Dotknuté Osoby“ alebo „Vy“) a vykonávať jeden alebo viacero Spracovaní týchto Údajov. Zbierka Údajov Dotknutých Osôb spoločnosťou AD Tyres nikdy neprebieha nepriamo, teda od tretej strany.

AD Tyres, ktorej kontaktné údaje sú uvedené vyššie, je zodpovedná za spracovanie Údajov, pretože určuje účely a prostriedky týchto Spracovaní.

Pokiaľ ide o niektoré Bankové Údaje, AD Tyres zdieľa zodpovednosť za ich Spracovanie spoločne so spoločnosťou GoCardless SAS, spoločnosťou s ručením obmedzeným zaregistrovanou v obchodnom registri a registri spoločností v Paríži pod číslom 834422180 so sídlom na adrese 7 rue de Madrid v Paríži (75008). Ďalšie informácie o tom, ako GoCardless spravuje Vaše Bankové Údaje a Vaše práva týkajúce sa ochrany údajov, sú dostupné tu.

Pokiaľ ide o niektoré Údaje o Prehliadaní získané pomocou cookies, AD Tyres zdieľa zodpovednosť za ich Spracovanie spoločne s tretími spoločnosťami, ktorých zoznam a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke cookie.

AD Tyres menovala delegáta pre ochranu údajov podľa článku 37 Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“), ktorého kontaktné údaje sú dpo@adtyre.com.

Údaje zbierané spoločnosťou AD Tyres sú špecificky spracované pobočkou spoločnosti AD Tyres zriadenou na území Malty, a to AD TYRES INTERNATIONAL EU, zaregistrovanou pod číslom OC 1277, so sídlom na adrese Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tieto Spracovania Údajov sú preto považované za vykonané na území Európskej Únie podľa odôvodnenia 22 a článku 3.1 GDPR a podliehajú tejto legislatíve.

Okrem toho je na Spracovanie Údajov aplikovateľný aj Maltský zákon o ochrane údajov z roku 2018 (Kapitola 586) podľa článku 4(2)(a) tohto zákona.

Vás pozývame, aby ste si pozorne prečítali túto Chartu o ochrane súkromia (ďalej len „Charta“) a oboznámili sa s jej obsahom.

2. AKÁ JE DEFINÍCIA POJMOV POUŽÍVANÝCH S VEĽKÝMI PÍSMENAMI?

Slová alebo výrazy začínajúce veľkým písmenom majú definíciu uvedenú nižšie.

AD Tyres
označuje spoločnosť identifikovanú v prvom odseku Článku 1.
Charta
má definíciu uvedenú v Článku 1.
Konto-klienta
označuje účet, ktorý môže vytvoriť každý zákazník na stránke https://www.pneuleader.sk/registracia.
Dáta
označuje akékoľvek údaje s osobným charakterom, teda akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, pričom za identifikovateľnú sa považuje osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o lokalizácii, online identifikátor, alebo na základe jedného alebo viacerých špecifických prvkov vlastných jej fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identite.
Bankové Údaje
majú definíciu uvedenú v Článku 4.
Údaje o Objednávke
majú definíciu uvedenú v Článku 4.
Údaje o Navigácii
majú definíciu uvedenú v Článku 4.
Technické Údaje
majú definíciu uvedenú v Článku 4.
Dotknutá Osoba(y)
majú definíciu uvedenú v Článku 1.
Produkt(y)
označuje pneumatické produkty alebo s nimi súvisiace produkty (disky, reťaze atď.), ktoré ponúka na predaj spoločnosť AD Tyres na Webovej stránke.
GDPR
má definíciu uvedenú v Článku 1.
Webová stránka
má definíciu uvedenú v Článku 1.
Spracovanie
označuje akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s Dátami, či už s použitím automatizovaných procesov alebo nie, ako je zber, záznam, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, vyťahovanie, konzultácia, používanie, komunikácia prostredníctvom prenosu, šírenie alebo akýkoľvek iný spôsob sprístupnenia, porovnávanie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
Vy
má definíciu uvedenú v Článku 1.

3. NA ČO SLÚŽI CHARTA?

Táto Charta je Vám poskytnutá pri zbere Vašich Údajov, aby zabezpečila úplnú transparentnosť Spracovania Vašich Údajov vykonávaného spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom poskytnutia stručných, ľahko prístupných, ľahko pochopiteľných informácií formulovaných jasnými a jednoduchými termínmi.

V prípade, že by niektoré informácie neboli dostatočne jasné, pozývame Vás, aby ste nás kontaktovali podľa Vášho výberu buď zaslaním e-mailu na adresu dpo@adtyre.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára prístupného tu.

Charta sa vzťahuje na Vaše Údaje zozbierané a spracované spoločnosťou AD Tyres v rámci nasledujúcich aktivít, pre ktoré je AD Tyres Zodpovedný za Spracovanie:

 • Vaše používanie Stránky, vrátane jednoduchej navigácie na nej;
 • vytvorenie a používanie Vášho Zákazníckeho účtu prostredníctvom Stránky;
 • nákup Produktov ponúkaných spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom Stránky; alebo
 • akýkoľvek kontakt so zákazníckym servisom.

Táto Charta sa nevzťahuje na žiadne iné Spracovanie Údajov vykonávané v inom kontexte ako je opísaný vyššie a pre ktoré AD Tyres nie je Zodpovedný za Spracovanie.

4. AKÉ ÚDAJE SÚ ZBIERANÉ?

ÚDAJE ZBIERANÉ NA VÝSLOVNÚ ŽIADOSŤ AD TYRES

AD Tyres Vám vyslovuje žiadosť o zber Vašich Údajov v rôznych momentoch, a to najmä pri:

 • používaní Stránky;
 • realizácii objednávky na Stránke;
 • vytvorení Zákazníckeho účtu na Stránke; alebo
 • akejkoľvek komunikácii so zákazníckym servisom.

Tieto zozbierané Údaje (ďalej len „Údaje Objednávky“) zahŕňajú najmä:

 • Vaše meno;
 • Vaše priezvisko;
 • Váš dátum narodenia;
 • Vašu poštovú adresu;
 • Vašu e-mailovú adresu;
 • Vaše telefónne číslo;
 • Vašu krajinu;
 • Vaše IČ DPH v rámci EÚ.

Pokiaľ ide o platbu, tieto zozbierané Údaje na našu výslovnú žiadosť (ďalej len „Bankové Údaje“) zahŕňajú Vaše číslo platobnej karty, dátum expirácie a CVC (alebo vizuálny kryptogram umiestnený na zadnej strane karty), ktoré sú prenášané poskytovateľom platobných služieb: Checkout.com, Hipay alebo Braintree.

Pokiaľ ide o platbu prostredníctvom poskytovateľa Paypal, bankové údaje sú priamo zozbierané touto spoločnosťou od Vás pri vytvorení vášho účtu. Spoločnosť Paypal je potom jediným zodpovedným za spracovanie týchto údajov.

Používame GoCardless na správu inkasa prostredníctvom Vášho IBAN. Ďalšie informácie o tom, ako GoCardless spravuje Vaše Bankové Údaje a Vaše práva týkajúce sa ochrany údajov sú dostupné: tu.

Niektoré Údaje Objednávky (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, krajina, e-mailová adresa) a Bankové Údaje sú podmienkou pre uzavretie zmluvy s AD Tyres. V dôsledku toho akákoľvek Vaša zdržanlivosť nám tieto Údaje poskytnúť Vám zabráni finalizovať Vašu objednávku.

ÚDAJE AUTOMATICKY ZBIERANÉ AD TYRES

AD Tyres je oprávnený zbierať, najmä počas Vašej navigácie na Stránke, niektoré Vaše Údaje automaticky prostredníctvom Vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.). Tieto Údaje môžu byť zozbierané aj v prípade, že nedochádza k objednávke. Táto zbierka je zvyčajne realizovaná pomocou cookies.

Tieto Údaje (ďalej len „Technické Údaje“) zahŕňajú najmä:

 • Vašu IP adresu (identifikačné číslo pridelené Vášmu zariadeniu pri pripojení na internet);
 • Vašu MAC adresu (fyzické identifikačné číslo uložené na Vašej sieťovej karte alebo sieťovom rozhraní);
 • Vaše IMEI číslo (identifikačné číslo Vášho mobilného telefónu);
 • operačný systém Vášho zariadenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atď.);
 • Vášho mobilného operátora;
 • Vášho poskytovateľa internetového pripojenia;
 • prehliadač, ktorý používate (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atď.); alebo
 • časové pásmo používané Vaším zariadením.

Údaje automaticky zozbierané prostredníctvom Vášho zariadenia zahŕňajú tiež Údaje o Vašej navigácii (ďalej len „Údaje o Navigácii“) ako sú:

 • stránky, ktoré ste navštívili;
 • dátum Vašej návštevy;
 • čas strávený na každej navštívanej stránke;
 • linky, ktoré ste aktivovali;
 • ponuky, ktoré ste si prezerali;
 • Produkty, ktoré ste vyhľadávali;
 • objednávky, ktoré ste uskutočnili; alebo
 • Vaše spotrebné návyky týkajúce sa Produktov.

5. PREČO SÚ VAŠE ÚDAJE POUŽÍVANÉ?

Spracovanie osobných údajov môže byť vykonané len za dvojitej podmienky, že je založené na:

 • zákonnej odôvodnenosti uvedenej v článku 6.1 GDPR (súhlas, plnenie zmluvy, dodržanie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov, úloha vo verejnom záujme alebo oprávnený záujem správcu údajov); a
 • jednom alebo viacerých účeloch explicitných, legitímnych a určených správcom údajov.

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje Zoznam Spracovaní vykonávaných spoločnosťou AD Tyres s uvedením účelov, zákonnej odôvodnenosti a dotknutých Údajov pre každé z nich.

Názov Spracovania Účely Zákonná odôvodnenosť Dotknuté údaje
Objednávka
 • Zodpovedať na všetky Vaše požiadavky s cieľom uskutočnenia objednávky
 • Zohľadniť a vykonať Vašu objednávku
 • Realizovať dodanie a prípadne montáž
Zmluva
 • Údaje o Objednávke
Jednorazová transakcia platobnou kartou
 • Vykonanie Vašej platby za objednávku
 • Správa bankových transakcií v prípade odmietnutia
Zmluva
 • Bankové údaje (CB)
Uľahčenie budúcich nákupov
 • Uloženie bankových údajov na uľahčenie budúcich nákupov
Súhlas
 • Bankové údaje (CB)
Inkaso SEPA
 • Prenos Vášho IBANu poskytovateľovi GoCardless
Zmluva
 • Bankové údaje (IBAN)
Reklamácia na platby
 • Správa prípadných reklamácií držiteľa platobnej karty použitej pri platbe za objednávku
Zmluva
 • Bankové údaje
Zákaznícky servis po predaji
 • Správa Vašich reklamácií
 • Oznámenie zmeny Charty alebo všeobecných obchodných podmienok
 • Správa vzťahov so zákazníkmi (požiadavky, komentáre a návrhy) po uskutočnení objednávky
 • Správa vrátenia peňazí
Zmluva
 • Údaje o Objednávke
 • Bankové údaje
Zákaznícky účet
 • Uľahčenie Vašich budúcich objednávok tým, že sa vyhnete novému zadávaniu údajov, ktoré ste už poskytli spoločnosti AD Tyres
Súhlas
 • Údaje o Objednávke
Newsletter (vrátane obchodných ponúk AD Tyres)
 • Vykonanie Vášho prihlásenia na odber nášho newslettera (vrátane obchodných ponúk AD Tyres)
Súhlas
 • Údaje o Objednávke (e-mailová adresa)
Obchodné ponuky AD Tyres
 • Realizácia priamych marketingových kampaní na Produkty AD Tyres
 • Realizácia kampaní AdWords na produkty AD Tyres
Oprávnený záujem (4)
 • Údaje o Objednávke
 • Technické údaje
 • Údaje o Navigácii
 • Údaje od Poskytovateľov Služieb
 • Údaje od Tretích Strán
Cieľové reklamy
 • Prispôsobenie našich reklamných správ Vašim potrebám a zvykom
Súhlas (cookies)
 • Technické údaje
 • Údaje o Navigácii
Zážitok z používania
 • Prispôsobenie Vášho zážitku na Webovej stránke podľa Vašich potrieb a zvykov
 • Urýchlenie Vašej navigácie na Webovej stránke
Súhlas (cookies)
 • Technické údaje
 • Údaje o Navigácii
Štatistiky
 • Realizácia a analýza štatistických štúdií
Oprávnený záujem (1) a súhlas (cookie)
 • Údaje o Objednávke
 • Technické údaje
 • Údaje o Navigácii
Kvalita
 • Analýza technických problémov vzniknutých pri používaní Webovej stránky
 • Zistenie anomálií informačného systému
Oprávnený záujem (2)
 • Technické údaje
 • Údaje o Navigácii
Podvod
 • Zistenie falšovania a technologickej podvodnosti
Oprávnený záujem (3)
 • Údaje o Objednávke
 • Technické údaje
 • Údaje o Navigácii

(1) Oprávnený záujem spoločnosti AD Tyres spočíva v možnosti samoohodnotenia a zlepšenia prostredníctvom štatistického nástroja.

(2) Oprávnený záujem spoločnosti AD Tyres spočíva v zabezpečení kvality svojich služieb.

(3) Oprávnený záujem spoločnosti AD Tyres je predchádzať podvodom.

(4) Oprávnený záujem je ten, ktorý je uvedený v Odôvodnení (47) GDPR, ktoré uvádza: « Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže byť považované za vykonávané na základe oprávneného záujmu ». Tento oprávnený záujem spočíva najmä v udržiavaní pravidelného obchodného vzťahu s Vami.

6. AKO DLHO SÚ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ?

AD Tyres klade dôraz na uchovávanie Vašich Údajov v podobe, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu, ktorá neprekračuje nevyhnutnú dobu vzhľadom na účely, pre ktoré sú spracúvané.

Nižšie uvedená tabuľka Vám ukazuje doby uchovávania pre každý typ Údajov v závislosti od Spracovania, pre ktoré sú použité.

Údaje Spracovanie Doba uchovávania v aktívnej databáze (1) Doba uchovávania v medziarchíve (2)
Údaje o Objednávke Objednávka 3 roky od poslednej objednávky n/a*
Zákaznícky servis 3 roky od poslednej objednávky n/a
Zákaznícky účet 3 roky od posledného prihlásenia do Zákazníckeho účtu alebo do odvolania súhlasu, ak k tomu dôjde skôr n/a
Newsletter Do Vášho odhlásenia alebo 3 roky od posledného prihlásenia do Zákazníckeho účtu, ak táto lehota uplynie skôr n/a
Obchodné ponuky AD TYRES 2 roky od poslednej objednávky n/a
Štatistika 3 roky od poslednej objednávky n/a
Podvod n/a 5 rokov od zberu príslušného Údaja
Bankové Údaje (3) Transakcia (CB) Do úplného zaplatenia objednávky n/a
Reklamácia na platby n/a 13 mesiacov od dátumu zaúčtovania
alebo
15 mesiacov v prípade platby s odloženým zaúčtovaním
Zákaznícky servis Do uplynutia lehoty, počas ktorej sa AD Tyres zaväzuje Vám vrátiť objednávku (vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo lehoty na zrušenie objednávky) n/a
Inkaso SEPA (IBAN) Počas prenosu IBANu spoločnosti GoCardless n/a
Uľahčenie budúcich nákupov (CB) Do odvolania súhlasu alebo do uplynutia platnosti bankovej karty, ak k tomu dôjde skôr n/a
Technické Údaje Cieľové Reklamy Pozrieť Cookies n/a
Zákaznícka Skúsenosť
Obchodná Ponuka AD Tyres
Kvalita
Štatistiky
Podvod
Údaje o Prehliadaní Cieľové Reklamy Pozrieť Cookies n/a
Obchodná Ponuka AD Tyres
Zákaznícka Skúsenosť
Kvalita
Štatistiky
Podvod

*n/a znamená neuplatniteľné.

(1) Uchovávanie v aktívnej databáze znamená uchovávanie príslušných Údajov v databáze používanej pre účel príslušného Spracovania.

(2) Medziarchív znamená uchovávanie Údajov za podmienok obmedzeného prístupu (i) buď v špeciálnej archívnej databáze oddelenej od aktívnej databázy, s obmedzeným prístupom len pre osoby, ktoré majú záujem o ne vedieť vzhľadom na svoju funkciu, (ii) alebo v aktívnej databáze, za predpokladu, že sa uskutoční izolácia archivovaných Údajov prostredníctvom logického oddelenia (správa prístupových práv a oprávnení) tak, aby boli nedostupné pre osoby, ktoré už nemajú záujem ich spracúvať.

(3) Bankové Údaje nie sú nikdy uchovávané u AD Tyres, ale u jeho partnerov pre platby (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless podľa prípadu).

7. S KÝM SÚ ZDIEĽANÉ VAŠE ÚDAJE?

AD Tyres môže byť nútený zdieľať niektoré z Vašich Údajov s inými subjektmi uvedenými nižšie. V každom prípade AD Tyres zdieľa tieto Údaje len v rozsahu, ktorý je prísne nevyhnutný na zabezpečenie účelu alebo účelov Spracovania Vašich Údajov spoločnosťou AD Tyres alebo na zabezpečenie konkrétnych a legitímnych účelov definovaných týmto príjemcom.

ENTITY SKUPINY, KTORÁ PATRÍ AD TYRES

AD Tyres môže zdieľať niektoré z Vašich Údajov s inými entitami skupiny, ktorej je AD Tyres súčasťou, a to najmä za účelom lepšieho poznania Vás. Tieto iné entity sú viazané podobnými záväzkami ako AD Tyres pre ochranu Vašich Údajov.

SUBDODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN

AD Tyres môže zdieľať niektoré z Vašich Údajov s subdodávateľmi a/alebo poskytovateľmi služieb tretích strán používaných v rámci poskytovania produktov a služieb AD Tyres prostredníctvom Stránky. Zdieľanie Vašich Údajov s týmito entitami je vyžadované pre vykonanie Vašej objednávky. AD Tyres zdieľa len Údaje prísne nevyhnutné pre vykonanie úlohy zverenej týmto entitám po tom, čo sa zmluvne uistil o záväzkoch týchto posledných rovnako vysokých ako tie, ktoré boli prijaté v tejto Charte v oblasti ochrany Vašich Údajov.

Medzi hlavné entity patria:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologické subdodávky)
 • OVH (hosting stránky)
 • HOTJAR (analytický cookie)
 • GOOGLE (reklamný cookie)
 • MICROSOFT (reklamný cookie)
 • CHECKOUT.COM (poskytovateľ platobných služieb)
 • HIPAY (poskytovateľ platobných služieb)
 • BRAINTREE (poskytovateľ platobných služieb)
 • GOCARDLESS (poskytovateľ platobných služieb)
 • PAYPAL (poskytovateľ platobných služieb)
 • DPD (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • GLS (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • UPS (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • DHL (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • SEUR (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • CHRONOPOST (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • BOOMERANG (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • TNT (poskytovateľ doručovacích služieb)

Tiež ide o partnerské garáže, ktorých zoznam je dostupný tu.

VÝNIMNÉ PRÍPADY

AD Tyres môže byť nútený zdieľať Vaše Údaje výnimočne v nasledujúcich prípadoch: (i) v rámci fúzie, akvizície celku alebo časti AD Tyres, prevodu aktív alebo inej podobnej operácie, (ii) keď je toto zdieľanie uložené zákonom, predpisom, príslušným súdnym alebo správnym orgánom; alebo (iii) na ochranu práv a/alebo bezpečnosti jednotlivca, na predchádzanie alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nelegálnych alebo predpokladaných nelegálnych aktivít alebo na obranu práv, majetku a bezpečnosti Stránky AD Tyres; (iv) na vykonanie a zabezpečenie záväzkov prijatých AD Tyres vo Vašom záujme v rámci tejto Charty.

8. SÚ VAŠE ÚDAJE PRENÁŠANÉ MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE?

Vaše Údaje sú spracovávané a ukladané predovšetkým na území Malty, ktoré sa nachádza v Európskej únii.

Avšak spoločnosť AD Tyres so sídlom na území Kniežatstva Andorra, ktoré sa nachádza mimo Európskej Únie, má prístup k týmto Údajom.

Podľa rozhodnutia zo dňa 19. októbra 2010, Európska komisia vyhlásila, že Andorra je považovaná za zabezpečujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie. Toto rozhodnutie bolo potvrdené Správou Komisie zo dňa 15. januára 2024.

Okrem toho AD Tyres nemôže vylúčiť, že Vaše Údaje budú prenášané na iné územia nachádzajúce sa mimo Európskej Únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to najmä na územia, kde stupeň ochrany osobných údajov je nižší v porovnaní s Európskou Úniou.

V tejto poslednej hypotéze sa AD Tyres zaväzuje overiť existenciu opatrení alebo prijať primerané opatrenia na zabezpečenie uspokojivej úrovne ochrany Vašich Údajov, ako napríklad:

 • rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie pre danú krajinu;
 • štandardné zmluvné doložky Európskej Komisie alebo štandardné zmluvné doložky prijaté kontrolným orgánom, ktorým sa zaväzuje príjemca a ktorých kópiu môžete požiadať, ak boli formálne podpísané;
 • vnútropodnikové pravidlá;
 • schválený etický kódex alebo schválený certifikačný mechanizmus (obsahujúci záväzný a vymáhateľný záväzok príjemcu mimo EÚ uplatňovať primerané záruky);
 • správne dohody alebo právne záväzný a vymáhateľný text prijatý na umožnenie spolupráce medzi verejnými orgánmi.

Pokiaľ ide o týchto hlavných partnerov AD Tyres, tu sú krajiny určenia údajov a prijaté primerané záruky.

Príjemcovia Krajina Záruky
GCG Francúzsko Európska Únia
OVH Nemecko Európska Únia
HOTJAR Malta Európska Únia
GOOGLE Spojené štáty Rozhodnutie o primeranosti z 10. júla 2023
MICROSOFT Spojené štáty Rozhodnutie o primeranosti z 10. júla 2023
CHECKOUT.COM Spojené kráľovstvo Rozhodnutie o primeranosti z 28. júna 2021
HIPAY Francúzsko Európska Únia
BRAINTREE Spojené štáty Rozhodnutie o primeranosti z 10. júla 2023
GOCARDLESS Spojené kráľovstvo Rozhodnutie o primeranosti z 28. júna 2021
PAYPAL Spojené štáty Rozhodnutie o primeranosti z 10. júla 2023
DPD Francúzsko Európska Únia
GLS Holandsko Európska Únia
UPS Spojené štáty Rozhodnutie o primeranosti z 10. júla 2023
DHL Nemecko Európska Únia
SEUR Španielsko Európska Únia
CHRONOPOST Francúzsko Európska Únia
BOOMERANG Francúzsko Európska Únia
TNT Holandsko Európska Únia

9. AKO SÚ CHRÁNENÉ VAŠE ÚDAJE?

AD Tyres zaviedla primerané fyzické, technické, administratívne a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich Údajov proti akémukoľvek neoprávnenému prístupu, použitiu, strate, náhodnému zničeniu, poškodeniu, krádeži alebo neoprávnenému alebo nezákonnému šíreniu týchto Údajov.

Bez ohľadu na svoje nepretržité úsilie AD Tyres nemôže zaručiť výsledok v oblasti bezpečnosti Vašich Údajov a vyzýva Vás, aby ste nahlásili akékoľvek ťažkosti vyššie uvedeného druhu, o ktorých by ste mali vedomosť.

Na tento účel môžete kontaktovať zákaznícky servis podľa Vášho výberu buď zaslaním e-mailu na adresu dpo@adtyre.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára prístupného tu.

Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA, ochrannými pravidlami a podmienkami používania spoločnosti Google sa vzťahujú na túto službu.

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V súlade s platnou legislatívou máte nasledujúce práva týkajúce sa Vašich Údajov:

 • právo na prístup k Vašim Údajom:

  Je to možnosť pre Vás získať potvrdenie od AD Tyres, že Údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, ako aj prístup k týmto Údajom a k nasledujúcim informáciám: účely, kategórie Údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, doba uchovávania alebo kritériá na určenie tejto doby, Vaše práva týkajúce sa týchto Údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a v prípade potreby zdroj zberu Údajov a existencia automatizovaného rozhodovania na základe týchto Údajov.

  Máte tiež právo, keď sú Vaše Údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, byť informovaný o príslušných zárukách týkajúcich sa tohto prenosu.

  V rámci práva na prístup Vám AD Tyres poskytne kópiu Údajov a môže požadovať úhradu primeraných poplatkov založených na administratívnych nákladoch za akúkoľvek ďalšiu kópiu, ktorú požiadate. Ak predložíte žiadosť elektronickou formou, informácie budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej forme, pokiaľ nebudete požadovať inak.

 • právo na opravu Vašich Údajov:

  je to možnosť pre Vás získať od AD Tyres opravu Vašich Údajov, ktoré sú nesprávne alebo neúplné s ohľadom na účely Spracovania (môžete poskytnúť dodatočné vyhlásenie na tento účel);

 • právo na vymazanie Vašich Údajov:

  Je to možnosť pre Vás získať od AD Tyres vymazanie Vašich Údajov v najkratšom možnom čase z jedného z nasledujúcich dôvodov:

  • tieto Údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli zozbierané alebo inak spracované;
  • odvoláte Váš súhlas, na ktorom je založené Spracovanie týchto Údajov, za predpokladu, že neexistuje iný právny základ pre toto Spracovanie;
  • namietate proti Spracovaniu týchto Údajov za podmienok uvedených nižšie týkajúcich sa Vášho práva na námietku;
  • Údaje boli spracované nezákonne;
  • Údaje musia byť vymazané na dodržanie právnej povinnosti, ktorej je AD Tyres podrobená; alebo
  • Údaje boli zozbierané v rámci ponuky služieb spoločnosti informačnej spoločnosti určených deťom.

  Ak boli Údaje, ktorých sa požaduje vymazanie, zverejnené AD Tyres, musia byť prijaté primerané opatrenia s ohľadom na dostupné technológie a náklady na implementáciu, vrátane technických opatrení, aby boli informovaní spracovatelia, ktorí tieto Údaje spracúvajú, že ste požiadali o vymazanie akéhokoľvek odkazu na tieto Údaje alebo akéhokoľvek ich kópie alebo reprodukcie.

  Toto právo na vymazanie sa nevzťahuje, pokiaľ je Spracovanie nevyhnutné:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií;
  • na dodržanie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje Spracovanie stanovené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému je spracovateľ podrobený, alebo na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je spracovateľ poverený;
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  • na archívne účely vo verejnom záujme, na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely, pokiaľ právo na vymazanie by mohlo znemožniť alebo vážne ohroziť dosiahnutie cieľov tohto Spracovania; alebo
  • na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • právo na námietku proti Spracovaniu Vašich Údajov:

  Je to možnosť pre Vás namietnuť proti Spracovaniu Vašich Údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu AD Tyres (vrátane profilovania založeného na tejto odôvodnení), ak toto Spracovanie nie je v skutočnosti odôvodnené oprávnenými a naliehavými dôvodmi AD Tyres, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo pre zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

  Je to tiež možnosť pre Vás namietnuť proti Spracovaniu za účelom priameho marketingu (vrátane profilovania, ak je spojené s takýmto marketingom).

  Nakoniec, pokiaľ ide o Spracovanie na štatistické účely, je to možnosť pre Vás namietnuť proti takémuto Spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobitnej situácie, pokiaľ Spracovanie nie je nevyhnutné pre úlohu vo verejnom záujme.

 • právo na obmedzenie Spracovania Vašich Údajov:

  Je to možnosť pre Vás získať od AD Tyres obmedzenie Spracovania v jednom z nasledujúcich prípadov:

  1. počas potrebnej doby na overenie presnosti Údajov AD Tyres, keď namietate presnosť týchto Údajov;
  2. namietate proti vymazaniu Údajov z dôvodu nezákonného Spracovania a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
  3. Údaje už nie sú potrebné pre AD Tyres v rámci účelov Spracovania, ale zostávajú potrebné pre Vás v rámci zistenia, uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov;
  4. počas potrebnej doby na zistenie, či oprávnené dôvody, ktoré AD Tyres sleduje, prevážia nad Vašimi, keď ste namietali proti Spracovaniu na tomto základe.

  V prípade obmedzenia Spracovania môžu byť Údaje, s výnimkou ich uchovávania, spracované len s Vašim súhlasom alebo pre zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

  O zrušení obmedzenia Spracovania budete informovaní AD Tyres predtým, ako sa stane účinným.

 • právo na prenosnosť Vašich Údajov:

  Je to možnosť pre Vás získať od AD Tyres komunikáciu Vašich Údajov poskytnutých AD Tyres v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto Údaje inej entite (tento prenos zabezpečujete Vy alebo, ak je to technicky možné, AD Tyres) a to vtedy, keď je Spracovanie vykonávané pomocou automatizovaných postupov a je založené na súhlase alebo na zmluve;

 • právo na odvolanie Vášho súhlasu:

  je to možnosť pre Vás odvolať Váš súhlas so Spracovaním Vašich Údajov, ktoré bolo vykonané na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Odvolanie súhlasu neohrozuje zákonnosť Spracovania založeného na súhlase vykonaného pred týmto odvolaním.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv ste pozvaní kontaktovať nás podľa Vášho výberu:

 • buď zaslaním e-mailu na adresu: dpo@adtyre.com
 • alebo vyplnením kontaktného formulára prístupného tu.

Aby sme mohli Vašu žiadosť spracovať čo najefektívnejšie, AD Tyres Vás vyzýva, aby ste ju formulovali jasne a podrobne. Ak existuje pochybnosť o Vašej identite, AD Tyres môže požadovať poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej identity.

Máte tiež:

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

  je to možnosť pre Vás podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému, najmä v členskom štáte, v ktorom máte obvyklé bydlisko, miesto práce alebo miesto, kde došlo k porušeniu, ak si myslíte, že Spracovanie Údajov, ktoré sa Vás týkajú, predstavuje porušenie legislatívy.

Aby sme Vám uľahčili uplatnenie tohto práva, pozývame Vás, aby ste si prečítali zoznam dozorných orgánov tu.

11. AKO AD TYRES ZBIERA ÚDAJE TÝKAJÚCE SA NEPLNOLETÝCH?

Produkty predávané AD Tyres na svojej stránke nie sú určené neplnoletým. V dôsledku toho AD Tyres nespracúva Údaje týkajúce sa neplnoletých alebo nemôže predpokladať, že Údaje návštevníkov stránky alebo jej zákazníkov sa priamo alebo nepriamo týkajú neplnoletých.

12. AKO JE TO S COOKIES A INÝMI PODOBNÝMI TECHNOLOGIAMI SLEDOVANIA?

AD Tyres používa cookies a iné podobné technológie, ktoré môžu zbierať niektoré z Vašich Údajov. Tieto cookies umožňujú zlepšiť Váš zážitok z prehliadania na stránke, poskytnúť nám informácie o fungovaní a kvalite našej stránky a prispieť k poskytovaniu cielenej reklamy.

AD Tyres získava Váš predchádzajúci súhlas prostredníctvom banneru na úvodnej stránke pri Vašom prvom pripojení k týmto informačným nástrojom. Váš súhlas je AD Tyres opätovne požadovaný za rovnakých podmienok po uplynutí trinásťmesačnej lehoty nasledujúcej po predchádzajúcom získaní Vášho súhlasu.

AD Tyres Vás vrelo vyzýva, aby ste si prečítali stránku „Cookies“ na jeho stránke pre ďalšie informácie.

13. AKO BUDETE INFORMOVANÍ O ZMENÁCH V CHARTRE?

AD Tyres je nútený pravidelne upravovať túto Chartu, najmä kvôli zohľadneniu legislatívnych zmien týkajúcich sa ochrany Vašich Údajov.

AD Tyres Vás bude informovať o každej zmene alebo aktualizácii prostredníctvom notifikácie zaslanej na Vašu e-mailovú adresu a/alebo zreteľnej notifikácie na Webovej stránke.

14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

AD Tyres je Vám plne k dispozícii, aby odpovedal na všetky Vaše otázky týkajúce sa tejto Charty.

Ak nás chcete kontaktovať, ste pozvaní urobiť tak podľa Vášho výberu:

 • buď zaslaním e-mailu na adresu: dpo@adtyre.com
 • alebo vyplnením kontaktného formulára prístupného tu.
Pokračujte v prehliadaní bez súhlasu >
O súboroch cookies a iných sledovačoch
Pneuleader.sk (AD TYRES) a jej partneri (Google, Hotjar, Microsoft) používajú súbory cookies a ďalšie sledovače (webstorage), aby zaistili správne fungovanie stránok, uľahčili vám prehliadanie stránok, vykonávali štatistické merania a prispôsobovali svoje reklamné kampane. Súbory cookies a iné sledovače uložené vo vašom zariadení môžu obsahovať osobné údaje. Bez vášho slobodného a informovaného súhlasu neumiestňujeme žiadne súbory cookies ani iné sledovače okrem tých, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránok. Váš výber uchovávame 6 mesiacov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že prejdete na stránku cookies a iné sledovače. Môžete sa rozhodnúť pokračovať v prehliadaní bez súhlasu s ukladaním súborov cookies alebo iných sledovačov. Ich odmietnutie nebráni prístupu k službám. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si stránku so súbormi cookies a ďalšími sledovačmi.
Prispôsobiť cookies
LiveChat
Došlo k chybe, skúste to znova prosím, alebo nás kontaktujte, ak problém pretrváva.