VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

- Platná verzia k 18. októbru 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorrská spoločnosť typu societat limitada unipersonal so základným kapitálom 1.000.000 eur, zaregistrovaná v obchodnom a spoločenskom registri Andorry pod číslom 16339, s daňovým identifikačným číslom SK4120053949, so sídlom na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Kniežatstvo Andorra), email: cm(a)adtyre.com, telefón: +376 810 888, (ďalej len „Predávajúci“) sa primárne zaoberá predajom pneumatík a súvisiacich produktov prostredníctvom internetovej stránky pneuleader.sk (ďalej len „Stránka“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky majú za cieľ upravovať bez obmedzenia všetky predaje produktov a služieb každému zákazníkovi, fyzickej alebo právnickej osobe, či už je spotrebiteľ, ne-profesionál alebo profesionál (ďalej len „Zákazník“), ktorý uskutočnil nákup na Stránke a definovať zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

1. DEFINÍCIE

Všetky bežné názvy, ktorých prvá písmeno je v tomto dokumente veľké, majú definíciu priradenú v tomto článku.

 • Potvrdenie o prijatí označuje odpoveď na e-mail odoslaný Predávajúcim Klientovi po overení Objednávky Klientom a obsahuje prehľad Objednávky, platné všeobecné obchodné podmienky a príslušnú Faktúru.
 • Objednávkový formulár označuje prehľad Produktov vybraných Klientom a predložených na overenie na Stránke pre dokončenie Objednávky.
 • Dodací list označuje dokument odovzdaný Klientovi prepravcom pri doručení Objednávky, proti podpisu Klienta potvrdzujúceho doručenie Objednávky, ako aj dokonalý stav príslušného Produktu alebo Produktov a absenciu anomálií.
 • VOP označuje tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho, ktoré musí Klient akceptovať pri vykonávaní svojej Objednávky.
 • Klient označuje každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá ako Spotrebiteľ, Ne-profesionál alebo Profesionál pristupuje na Stránku s cieľom uskutočniť Objednávku.
 • Objednávka označuje Produkt alebo Produkty objednané Klientom pri každej nákupnej príležitosti na Stránke.
 • Spotrebiteľ označuje Klienta, fyzickú osobu, ktorá koná pre účely, ktoré nesúvisia s jej obchodnou, priemyselnou, remeselnou, slobodnou alebo poľnohospodárskou činnosťou.
 • Zmluva označuje súbor zmluvných dokumentov, ktoré definujú práva a povinnosti Strán pre každý Predaj, uvedené v Článku 15.
 • Dátum Doručenia označuje dátum skutočného doručenia Objednávky Klientovi uvedený na Dodacom liste.
 • Doba Doručenia označuje maximálnu dobu uvedenú v Článku 8.2, počas ktorej sa Predávajúci zaväzuje doručiť Objednávku Klientovi.
 • Odvolacie obdobie označuje obdobie uvedené v Článku 9.
 • Faktúra označuje faktúru odoslanú Klientovi prostredníctvom Potvrdenia o prijatí.
 • Force Majeure označuje prípad, keď udalosť, ktorá je mimo kontroly dlžníka, ktorá nemohla byť pri uzatváraní Zmluvy rozumne predvídaná a ktorej účinky nemôžu byť odvrátené primeranými opatreniami, bráni dlžníkovi v plnení jeho povinnosti.
 • Dodávateľ označuje tretiu stranu Zmluvy, ktorá vlastní Produkt alebo Produkty z Objednávky Klienta.
 • Doručenie označuje prenos fyzického vlastníctva alebo kontroly nad Produktom alebo Produktami na Klienta.
 • Ne-profesionál označuje Klienta, právnickú osobu, ktorá nekoná pre profesionálne účely (pozri definíciu Profesionál nižšie).
 • Ponuka Produktu označuje ponuku zverejnenú pod zodpovednosťou Predávajúceho na jednom z jeho nosičov, a to najmä na jeho Stránke, venovanú predaju konkrétneho Produktu a zahŕňajúcu najmä fotografiu, charakteristiky a cenu Produktu.
 • Strana(y) označuje, v jednotnom čísle, Klienta alebo Predávajúceho považovaného individuálne a v množnom čísle, Klienta a Predávajúceho považovaných kolektívne.
 • Cena označuje celkovú cenu uvedenú v Článku 5, ktorú sa Klient zaväzuje zaplatiť za Objednávku.
 • Produkt(y) označuje pneumatiky alebo súvisiace produkty (disky, reťaze, atď...) ponúkané na predaj Predávajúcim na Stránke.
 • Profesionál označuje Klienta, fyzickú alebo právnickú osobu, verejnú alebo súkromnú, ktorá koná pre účely súvisiace s jej obchodnou, priemyselnou, remeselnou, slobodnou alebo poľnohospodárskou činnosťou, vrátane prípadov, keď koná v mene alebo na účet iného profesionála.
 • Stránka označuje internetovú stránku Predávajúceho dostupnú na adrese URL pneuleader.sk.
 • Montážna Stanica(y) označuje garáže uvedené na Stránke (https://montaz.pneuleader.sk/), kde môže Klient doručiť svoju Objednávku a nechať namontovať svoje Produkty.
 • Držiteľ Práva na odstúpenie označuje osobu uvedenú v Článku 9.
 • Prepravca označuje spoločnosť prepravy vybranú Dodávateľom alebo Predávajúcim pre prepravu a Doručenie Objednávky na adresu uvedenú Klientom alebo do Montážnej Stanice vybranej týmto Klientom.
 • Predávajúci označuje osobu uvedenú v Úvode.
 • Predaj označuje právny akt uzavretý medzi Predávajúcim a Klientom, pri ktorom sa prvý zaväzuje doručiť Objednávku a druhý zaplatiť Cenu.

2. PREDMET A PRIJATIE

VOP majú za cieľ bez obmedzenia upravovať všetky Predaje uskutočnené prostredníctvom Stránky Predajcu a definovať zmluvné vzťahy medzi Predajcom a Klientom týkajúce sa každej Objednávky.

VOP majú prednosť a nahradzujú všetky ostatné možné dohody, záväzky, vyhlásenia, sľuby, zámery, dokumentácie alebo informácie, ktoré predtým medzi Stranami prebehli týkajúce sa Objednávky.

Overenie akejkoľvek Objednávky Klientom je prísne podmienené predchádzajúcim prijatím, bez obmedzenia alebo výhrady, všetkých podmienok a ustanovení VOP, ktoré sú súčasne platné na Stránke, pričom takéto prijatie sa prejavuje zaškrtnutím políčka myšou vľavo od nápisu « Prečítal/-a som si všeobecné obchodné podmienky aj Zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi. ». Tento krok nasleduje po tom, ako mal Klient možnosť skontrolovať detaily svojej Objednávky a jej celkovú cenu a opraviť prípadné chyby pred potvrdením Objednávky, aby vyjadril svoje konečné prijatie.

VOP sú prístupné na Stránke a sú zaslané Klientovi na trvalom nosiči ako príloha Potvrdenia prijatia.

Zmluva sa považuje za uzavretú medzi Stranami od vydania Potvrdenia prijatia Predajcom.

Predajca zabezpečuje uchovanie písomnosti, ktorá dokladá Zmluvu od uzavretia Zmluvy a po dobu desiatich rokov od Dodania Objednávky. Klient má možnosť pristupovať k archivovanej Zmluve na základe jednoduchej žiadosti adresovanej Predajcovi (https://www.pneuleader.sk/kontakt).

Klient je informovaný, že uzavretie Zmluvy z jeho strany znamená prijatie záväzku zaplatiť Cenu v prospech Predajcu.

3. PRODUKTY

3.1 Charakteristiky Produktov

Základné charakteristiky a cena Produktov sú uvedené v každej Ponuke Produktu zverejnenej na Webovej stránke. Tieto prvky predstavujú zmluvné informácie, ktoré zaväzujú Predajcu v prípade uzavretia Zmluvy s Klientom a za predpokladu dostupnosti na sklade dotknutých Produktov.

Každá pneumatika je na boku označená číslom DOT, ktoré je zložené nasledovne:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kód závodu, kde bola pneumatika vyrobená
 • 4W : Rozmerný kód špecifický pre výrobcu
 • HWNX : Voliteľný kód špecifický pre výrobcu
 • 3903 : dátum výroby pneumatiky zodpovedajúci 39. týždňu roku 2003.

3.2 DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

Uvedenie dostupnosti Produktu v príslušnej Ponuke Produktu prostredníctvom označenia „NA SKLADE“ je čisto informatívne vzhľadom na denné toky a objemy transakcií.

V prípade vypredania zásob Predajca informuje Klienta a vráti mu celú sumu rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri Objednávke, do sedemdesiatich dvoch (72) hodín od jeho informovania o nedostupnosti Produktu. V prípade čiastočnej nedostupnosti Objednávky bude Klientu vrátená suma pomerne k chýbajúcim Produktom.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 PRÍSTUP NA STRÁNKU

Webová stránka je verejne dostupná pre každého návštevníka po celý rok, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, s výhradou prerušení potrebných pre technickú údržbu, opravy a aktualizácie, ktoré Predajca považuje za vhodné vykonať, a akýchkoľvek technických porúch nezávislých od vôle Predajcu.

Všetky náklady vynaložené Klientom na zabezpečenie vlastného prístupu na Stránku zostávajú výlučne na jeho náklady, vrátane nákladov na počítačové zariadenie, internetové pripojenie a akýkoľvek softvér.

4.2 VÝBER PRODUKTU ALEBO PRODUKTOV

Klient uznáva a súhlasí, že vyhľadávanie a výber produktu alebo produktov Klientom sa deje na jeho plnú a jedinú zodpovednosť.

Na uľahčenie vyhľadávania Klientom, Predajca poskytuje na svojej Stránke (i) vyhľadávací panel, do ktorého môže Klient voľne zadávať kľúčové slová a (ii) vyhľadávací nástroj založený na rôznych charakteristikách Produktov definovaných výberovým zoznamom. Správne fungovanie, záujem, úplnosť a relevancia týchto nástrojov nie sú Predajcom zaručené.

Na Klientovi je, aby sa oboznámil s celkovou ponukou Produktov ponúkaných Predajcom na jeho Stránke a vykonal potrebné vyhľadávania na vybraný model a konkurenciu, aby zhodnotil relevanciu, záujem a vhodnosť Ponuky Produktu pre jeho potreby.

Predajca poskytuje len informatívne:

 • údaje TECDOC o vzťahu medzi vozidlom a dielmi;
 • údaje BMF o vzťahu medzi vozidlom, pneumatikami a diskami;
 • údaje výrobcov o vzťahu medzi vozidlami a reťazami;
 • údaje o kompatibilite medzi vozidlami a produktami.

Predajca v žiadnom prípade nezaručuje relevanciu, presnosť ani úplnosť týchto údajov, ktoré sú poskytované čisto na informačné účely, aby uľahčili vyhľadávanie produktu. Na Klientovi je, aby overil, či vybrané Produkty sú vhodné a zodpovedajú jeho vozidlu.

Klient je konkrétne vyzvaný, aby si prečítal názory a tiež podobné pneumatiky ponúkané v rámci Ponuky Produktu, aby zhodnotil, či zobrazený Produkt môže splniť jeho potreby.

Výber Produktu sa vykoná kliknutím na funkciu "Pridať do košíka" po vybraní požadovaného množstva.

Táto operácia má za následok len zahrnutie vybraného Produktu do košíka Klienta a v tejto fáze nevytvára žiadnu kúpnu povinnosť.

Ak Klient považuje výber svojich nákupov za dokončený, stačí, ak sa presunie do sekcie "Košík", aby skontroloval správny výber Produktov a množstiev a oboznámil sa s celkovou cenou spojenou s jeho Objednávkou.

Pred definitívnym potvrdením Objednávky môže Klient kedykoľvek upraviť svoj košík a má možnosť skontrolovať detaily svojej Objednávky a jej celkovú cenu a opraviť prípadné chyby pred potvrdením Objednávky na vyjadrenie jeho definitívneho súhlasu.

4.3 VYTVORENIE A POUŽÍVANIE ÚČTU KLIENTA

Aby Klient mohol dokončiť svoju Objednávku, musí si vytvoriť osobný účet (ak to už nebolo urobené pri predchádzajúcej Objednávke). Na tento účel musia Spotrebiteľ a Neodborník poskytnúť platnú e-mailovú adresu a nastaviť heslo, ako aj deklarovať svoju identitu, telefónne číslo a adresu. Profesionál na druhej strane vytvára "profesionálny účet" poskytnutím platnej e-mailovej adresy a nastavením hesla, ako aj deklarovaním svojho mena, priezviska, názvu spoločnosti, telefónneho čísla a adresy.

Klient je vyzvaný, aby vyplnil všetky užitočné informácie vo svojom osobnom účte, pričom polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Všetky osobné informácie Klientov sú zbierané a spracovávané na účely a v podmienkach uvedených v Článku 14 nižšie a v Charte o ochrane súkromia.

Klient sa zaväzuje poskytovať pravdivé a úprimné informácie a informovať Predajcu o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa ich týkajú. Súhrn poskytnutých informácií je prístupný na Webovej stránke. Nedodanie požadovaných informácií sa rovná vzdaniu sa vytvorenia účtu a bráni Klientovi v potvrdení Objednávky.

Prihlasovacie meno a heslo sú prísne osobné a dôverné: Klient sa zaväzuje, že ich nezverejní tretím stranám ani ich neprenesie. Akákoľvek Objednávka uskutočnená pomocou týchto prihlasovacích údajov bude považovaná za vykonanú Klientom a v dôsledku toho ho zaväzuje voči Predajcovi, pokiaľ táto Objednávka nebola uskutočnená tretou stranou v dôsledku bezpečnostnej chyby na webovej stránke Predajcu. Klient je povinný okamžite písomne informovať Predajcu o akomkoľvek použití jeho prihlasovacieho mena a hesla bez jeho vedomia a o ktorom by mal vedomosť.

Klient môže kedykoľvek opraviť chyby pri zadávaní požadovaných informácií. Predajca nemôže byť zodpovedný za prípadné chyby pri zadávaní a za následky, ktoré z toho vyplývajú, ako je napríklad oneskorenie a/alebo chyba pri doručení. V tomto kontexte budú všetky náklady spojené s opätovným odoslaním Objednávky úplne na náklady Klienta.

Osobný účet umožňuje Klientovi prístup k nasledujúcim informáciám:

 • Vaše Objednávky – Zákaznícka podpora: zoznam Objednávok uskutočnených na Webovej stránke;
 • Upraviť vaše informácie: osobné informácie deklarované Klientom s možnosťou ich kedykoľvek zmeniť.

Predajca si vyhradzuje právo deaktivovať bez omeškania a bez náhrady účet akéhokoľvek Klienta v prípade porušenia týchto všeobecných podmienok a pri podvodnom alebo nelegálnom použití účtu Klientom alebo akoukoľvek tretíou stranou.

Klient môže deaktivovať svoj účet tým, že o tom informuje Predajcu e-mailom na adresu https://www.pneuleader.sk/kontakt. Predajca deaktivuje účet v maximálnej lehote sedemdesiatdva (72) hodín od prijatia tohto e-mailu.

4.4 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po potvrdení svojho košíka, vytvorení svojho účtu, zadání adresy doručenia, výberu spôsobu platby, je Klient vyzvaný, aby definitívne potvrdil svoju objednávku vykonaním platby funkciou "Pokračovať v bezpečnej platbe". Účinnosť tejto operácie je podmienená predchádzajúcim prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok (pozri vyššie).

Definitívne potvrdenie Objednávky má za následok záväzok Klienta zaplatiť Cenu v prospech Predajcu.

Po prijatí platby Predajcom, Klient dostane od Predajcu e-mail súhrnný svoju Objednávku.

4.5 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY (REZOLUČNÁ KLÁUZULA)

Tento článok predstavuje rezolučnú klauzulu, ktorá uvádza záväzky, ktorých nesplnenie povedie k zrušeniu Predaja.

4.5.1 Zrušenie Objednávky zo strany Zákazníka

Zákazník môže zrušiť Objednávku, to znamená ukončiť Predaj v nasledujúcich prípadoch:

 1. Vhodnosť:
  po definitívnom potvrdení svojej Objednávky má Zákazník možnosť požiadať o jej zrušenie podľa vlastného uváženia, za predpokladu, že Produkty z Objednávky ešte nie sú v príprave;
 2. Oneskorenie alebo odmietnutie dodania:
  v prípade oneskorenia alebo odmietnutia dodania zo strany Predajcu a podľa podmienok a modalít pripomenutých v Článku 8.2 ;
 3. Odvolanie:
  v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok Článku 9 ;
 4. Nesúlad:
  v prípadoch nesúladu uvedených v Článku 10.2 ;
 5. Skrytá vada:
  v prípade skrytej vady v zmysle Článku 10.2 ; a
 6. Force Majeure:
  v prípade definitívneho znemožnenia Predajcu splniť svoje záväzky v dôsledku Force Majeure podľa Článku 13.
4.5.2 Zrušenie Objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci môže zrušiť Objednávku, to znamená ukončiť Predaj v nasledujúcich prípadoch:

 1. Oneskorenie alebo výpadok platby:
  v prípade porušenia povinnosti Klienta zaplatiť v podmienkach Článku 6 ;
 2. Nedostupnosť Produktov:
  v prípade nedostupnosti jedného alebo viacerých Produktov na sklade ;
 3. Zlyhanie Klienta pri prijímaní Produktov na deklarovanej adrese:
  v prípade zlyhania Klienta pri prijímaní Produktov na deklarovanej adrese v zmysle a podmienkach Článku 8.5 ;
 4. Vyššia moc:
  v prípade trvalého znemožnenia Klienta plniť svoje povinnosti v dôsledku Vyššej moci podľa Článku 13.
4.5.3 Predchádzajúce upozornenie

Rozlúčenie Predaja musí byť predchádzané, okrem núdzových prípadov, upozornením zlyhávajúcej Strany na splnenie jej záväzku v primeranom čase, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • zrušenie z dohody (Článok 4.5.1(i)) ;
 • špecifické prípady odmietnutia dodávky a nesplnenia dodacieho termínu stanoveného ako podstatná podmienka v súlade s Článkom 8.2 ;
 • uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy (Článok 4.5.1(iii)) ;
 • nedostupnosť Produktov (Článok 4.5.2(ii)) ; a
 • zlyhanie Klienta pri prijímaní Produktov na deklarovanej adrese (Článok 4.5.2(iii)).

Toto upozornenie odkazuje na tento Článok 4.5 a výslovne uvádza dôvod rozlúčenia a že ak zlyhávajúca Strana nesplní svoju povinnosť, druhá Strana bude mať právo rozlúčiť Predaj.

Klienta sa vyzýva, aby si prečítal prípadné ďalšie podmienky upozornenia uvedené v týchto VOP, ktoré sú dohodnuté pre každý prípad zrušenia Objednávky uvedený vyššie.

4.5.4 Formalizmus riešenia

Strana, ktorá chce riešiť Predaj, to môže urobiť:

 • upozornením na prípad riešenia, ktorý je uvádzaný;
 • žiadosťou na súde.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa vyššie uvedené upozornenie vykonáva pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akéhokoľvek iného jednoznačného vyhlásenia v podmienkach Článku 9.

V prípade zrušenia z dôvodu vhodnosti je upozornenie vykonané Klientom prostredníctvom jeho účtu výberom príslušnej Objednávky a otvorením reklamácie prostredníctvom podpory cez ticket.

4.5.5 Moment ukončenia

Ukončenie Predaja nadobudne účinnosť od:

 • prijatia oznámenia vyššie uvedeným druhou Stranou (okrem prípadu, keď sa Spoločnosť medzitým vykonala v prípade Článku 4.5.1(ii)) ;
 • dátumu rozhodnutého súdom v prípade súdneho ukončenia.
4.5.6 Dôsledky riešenia

Akékoľvek vrátenie peňazí sa uskutoční za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade riešenia pre pohodlie (Článok 4.5.1(i)) : vrátenie Objednávky do desiatich (10) pracovných dní od potvrdzujúceho e-mailu Predajcu, rovnakým spôsobom platby, ktorý použil Zákazník pri Objednávke ;
 • v prípade riešenia pre oneskorenie alebo odmietnutie dodania (Článok 4.5.1(ii)) : vrátenie Objednávky za podmienok Článku 8.2 ;
 • v prípade riešenia v dôsledku odstúpenia (Článok 4.5.1(iii)) : vrátenie Objednávky za podmienok Článku 9 ;
 • v prípade riešenia pre nedostatok zhody (Článok 4.5.1(iv)) : vrátenie Objednávky za podmienok Článku 10.2.9 ;
 • v prípade riešenia pre nedostupnosť na sklade (Článok 4.5.2(ii)) : vrátenie Objednávky do troch (3) pracovných dní od e-mailu o riešení Predajcu, rovnakým spôsobom platby, ktorý použil Zákazník pri Objednávke ; a
 • v prípade zlyhania Zákazníka pri prijímaní Produktov na uvedenej adrese (Článok 4.5.2(iii)) : vrátenie Objednávky do troch (3) pracovných dní od e-mailu o riešení Predajcu, rovnakým spôsobom platby, ktorý použil Zákazník pri Objednávke a po odpočítaní nákladov na vrátenie a prípadných nákladov na pokus o opätovné doručenie uvedené v Článku 8.5.

Riešenie Predaja neovplyvní Články 21 a 22, ktoré zostanú v platnosti medzi Stranami.

5. CENA

Každá Ponuka Produktu je sprevádzaná jednotkovou cenou v eurách a je uvedená vrátane všetkých daní (s DPH).

V súlade s Článkom 19 nižšie, všetky Objednávky podliehajú zákonom Kniežatstva Andorra, ktoré Objednávky sa považujú za uskutočnené na tomto území, kde je Predajca zriadený. V dôsledku toho ceny Ponúk Produktov nezahŕňajú prípadné environmentálne príspevky uplatňované mimo Kniežatstva Andorra.

Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny. Klient je upozornený, že ceny Ponúk Produktov sa môžu meniť niekoľkokrát denne. Ceny uplatňované na Objednávku sú tie, ktoré sú zobrazené na Webovej stránke súčasne s konečným potvrdením Objednávky v zmysle Článku 4.4.

V rámci niektorých Ponúk Produktov Predajca poskytuje Klientovi nástroj na porovnanie ceny s cenami niektorých jeho konkurentov. Aby zistil dátum, kedy Predajca zaznamenal cenu konkurencie, Klient je vyzvaný, aby umiestnil svoju myš nad príslušnú cenu, aby sa zobrazila textová bublina uvádzajúca dátum a čas zberu konkurenčnej ceny Predajcom.

Celková Cena Objednávky je zložená z:

 • celkového súčtu cien množstiev produktov a služieb vybraných Klientom; a
 • prípadných nákladov na prepravu (okrem ponuky prepravných nákladov za podmienok).

6. FINANČNÉ PODMIENKY

Platba je požadovaná okamžite po Objednávke, ktorú Predajca spracuje iba po prijatí úplnej platby od Klienta.

V prípade, že Predajca neobdrží platbu Ceny do troch (3) dní od potvrdenia Objednávky, Klient dostane oznámenie od Predajcu, ktorý ho vyzýva, aby uhradil Cenu v ďalšej lehote štyroch (4) dní. V opačnom prípade môže Predajca zrušiť Objednávku a teda ukončiť Predaj.

Klient môže uhradiť svoju objednávku nasledujúcimi spôsobmi platby:

 • platobnou kartou;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA prevodom (s možnosťou automatických inkas pre Profesionálov).

Klient preberá dôsledky akýchkoľvek chýb pri zadávaní údajov počas platobného procesu a akýchkoľvek anomálií alebo porúch platobných prostriedkov.

Predajca môže od každého Profesionálneho Klienta požadovať penále za oneskorenie splatné nasledujúci deň po dátume splatnosti. Úroková sadzba za omeškanie bude rovnaká ako úroková sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoju najnovšiu refinančnú operáciu zvýšenú o 10 percentuálnych bodov. Aplikovateľná sadzba počas prvého polroka daného roka je sadzba platná k 1. januáru daného roka. Pre druhý polrok daného roka je to sadzba platná k 1. júlu daného roka. Penále za oneskorenie sú splatné bez toho, aby bolo potrebné upomienka.

Okrem toho, každý Profesionálny Klient, ktorý má oneskorenie v platbe, je automaticky dlžníkom Predajcu, a to vo výške paušálnej náhrady za vymáhacie náklady vo výške štyridsať eur (40,00 €). Ak sú vymáhacie náklady vyššie ako suma tejto paušálnej náhrady, Predajca môže požadovať dodatočné odškodnenie, na základe dôkazov. Avšak, Predajca nemôže uplatňovať nárok na tieto náhrady, ak otvorenie konania o ochrane, reštrukturalizácii alebo likvidácii súdne zakazuje platbu jeho pohľadávky v jej splatnosti.

V prípade neúspešného inkasa, pre každého Profesionálneho Klienta, klient dáva súhlas na automatickú úpravu nezaplatených faktúr na platobnej karte svojej spoločnosti.

Po každej platbe, bez ohľadu na spôsob, Klient dostane potvrdzujúci e-mail.

6.1 PLATBA BANKOVÝM KARTAMI

Predajca akceptuje iba platbu bankovými kartami Visa, Mastercard alebo Maestro.

Bezpečná online platba bankovou kartou je realizovaná prostredníctvom poskytovateľa platby.

Všetky fázy platby bankovými kartami sú podrobené platobnému systému HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, ktorý je úplne šifrovaný a chránený. Použitý protokol je SSL spárovaný s bankovou monetikou (protokol 3D secure).

To znamená, že informácie týkajúce sa objednávky a číslo bankovej karty neobehajú v čitateľnej forme na internete. Číslo bankovej karty nie je vytlačené na žiadnom papieri, fakture, účtovke alebo inom zozname.

Predajca nemá vedomosť o číslach kariet. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT neuchováva čísla kariet po odoslaní platobnej transakcie na banku obchodníka. Takže žiadna osoba nemá prístup ani počítačovo, ani tlačeným spôsobom k údajom o bankových kartách kupujúcich. Riziko, že sa pri nákupe na internetových stránkach Predajcu vybavených HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT odcudzí číslo bankovej karty, je takmer nulové.

Profesionáli môžu tiež používať systém automatického inkasa GoCardless (gocardless.com) vybraný Predajcom. Tento systém je úplne šifrovaný.

Pri platbách bankovou kartou je transakcia okamžite strhnutá hneď po zaplatení Klientom. Záväzok platiť kartou je neodvolateľný. Poskytnutím svojich bankových údajov pri Predaji, Klient oprávňuje Predajcu strhnúť z jeho karty sumu zodpovedajúcu uvedenej cene. Klient potvrdzuje, že je skutočným legálnym držiteľom karty, ktorá má byť strhnutá a že má legálne právo ju používať. V prípade chyby alebo nemožnosti strhnúť kartu je možné, že Objednávka bude zrušená v uvedených podmienkach.

Aktivity súvisiace so zmluvou o predaji na diaľku sú vykonávané spoločnosťou AD TYRES INTERNATIONAL EU so sídlom Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registračné číslo spoločnosti OC 1277.

6.2 PLATBA CEZ PAYPAL

Klient, ktorý využíva platbu prostredníctvom Paypal (www.paypal.com) musí mať alebo vytvoriť účet u tohto poskytovateľa (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcie vykonané prostredníctvom Paypal sú zabezpečené protokolom 3D-Secure. Predajca v žiadnom momente nemá prístup k bankovým údajom Klienta.

6.3 PLATBA BANKOVÝM PREVODOM

Klient môže uskutočniť svoju platbu SEPA prevodom na účet Predávajúceho, ktorého údaje sú nasledovné:

Majiteľ účtu : AD Tyres International SLU
IBAN : BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE) : TRWIBEB1XXX
Wise.

Aby bol tento prevod uznávaný Predávajúcim, je nevyhnutné, aby Klient uviedol svoje číslo Objednávky v referencii prevodu alebo v poli určenom na tento účel. Číslo objednávky je Klientovi pripomenuté na stránke venovanej SEPA prevodu.

Objednávka bude spracovaná až po prijatí prevodu a po jeho overení. V dôsledku toho môže oznámená doba expedície kolísať v závislosti od doby prijatia vašej platby.

V prípade platby bankovým prevodom nemôžu byť poplatky navyše uplatňované vydávajúcou bankou odpočítané z platby, ktorá má byť prijatá.

7. VLASNÍCTVO A PRENOS RIZÍK

Výrobky sa stávajú vlastníctvom Klienta hneď po overení Objednávky. V dôsledku toho je Klient jediný zodpovedný za dovoz a uvedenie Výrobkov do krajiny určenia, ktorú si vybral pre expedíciu. Klienta sa vyzýva, aby sa oboznámil s prípadnými povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z dovozu Výrobkov do uvedenej krajiny určenia.

Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Výrobkov sa prenáša na Profesionálneho Klienta od momentu prenosu vlastníctva.

Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Výrobkov sa prenáša na Klienta Spotrebiteľa v momente, keď on alebo tretia strana určená ním, a iná ako dopravca navrhnutý Predávajúcim, fyzicky prevezme Výrobky.

Keď Spotrebiteľ alebo Ne-profesionál zverí Doručenie Výrobkov dopravcovi inému ako ten, ktorý navrhol Predávajúci, riziko straty alebo poškodenia tovaru sa prenáša na Spotrebiteľa alebo Ne-profesionála pri odovzdaní tovaru dopravcovi.

8. DODANIE

Dodanie Objednávky sa uskutočňuje podľa výberu Klienta, vyjadreného pri Objednávke, doručením Objednávky na adresu poskytnutú Klientom alebo na adresu jednej zo Montážnych staníc uvedených na Stránke, ktorú Klient možno určil.

8.1 POPLATKY ZA DOPRAVU

Pokiaľ ide o autodiely a všetky ostatné položky, poštovné je uvedené v košíku.

Pokiaľ ide o pneumatiky, poštovné je pre zákazníka zdarma pri nákupe dvoch (2) rovnakých produktov. Pri nákupe jednotlivých kusov (autá, disky), poštovné je na náklady zákazníka, okrem pneumatík pre motocykle, kde je poštovné zdarma už od prvej zakúpenej pneumatiky.

8.2 DOBA DODANIA

Predajca sa zaväzuje dodávať Objednávku v maximálnej lehote tridsať (30) dní od potvrdenia Objednávky (« Doba Dodania »). Klient uznáva a bezvýhradne akceptuje, že žiadna iná lehota uvedená na Webe nie je záväzným záväzkom Predajcu voči Klientovi.

Klient je informovaný čisto informatívne, že dodanie sa zvyčajne uskutočňuje medzi dvoma (2) a ôsmimi (8) pracovnými dňami od prijatia úplnej platby Ceny Objednávky. V prípade výberu viacerých Produktov v rámci jednej Objednávky môžu byť tieto možno dodané nie v ten istý deň, bez toho, aby to mohlo viesť k akejkoľvek sťažnosti zo strany Klienta.

Mimo prípadu dodania na Montážnu Stanicu je vyššie uvedená Doba Dodania prerušená v nasledujúcich prípadoch:

 1. oneskorenie platby;
 2. chyba v adrese uvedenej Klientom;
 3. neprítomnosť Klienta alebo jeho oprávneného zástupcu pri prijímaní Objednávky.

V prípadoch (i) a (ii) sa Doba Dodania začne opäť počítať od vyriešenia incidentu s platbou na novú dobu tridsať (30) dní.

V prípade (iii) sa Klient a Predajca (alebo prepravca v prípade potreby) dohodnú na novom dátume dodania, pri ktorom sa Klient zaväzuje, že on alebo jeho zástupca budú prítomní.

V prípade, že Predajca nesplní svoju povinnosť dodania Objednávky v Dobe Dodania, môže Spotrebiteľ alebo Ne-profesionál ukončiť Predaj, ak po výzve Predajcu na dodanie Objednávky v primeranej dodatočnej lehote, tento nesplnil túto lehotu.

Predaj sa považuje za ukončený pri prijatí listu alebo písomnosti informujúcej o tomto ukončení Predajcu, pokiaľ Predajca medzitým nesplnil svoje povinnosti.

Spotrebiteľ alebo Ne-profesionál môže však okamžite ukončiť Predaj:

 • keď Predajca odmieta dodávať Objednávku alebo keď je zrejmé, že Objednávku nedodá;
 • keď Predajca nesplní svoju povinnosť dodania Objednávky v dátume alebo po uplynutí Doby Dodania a táto lehota je pre Spotrebiteľa alebo Ne-profesionála podstatnou podmienkou zmluvy. Táto podstatná podmienka vyplýva z okolností, ktoré obklopujú uzatvorenie zmluvy alebo z výslovnej požiadavky Spotrebiteľa alebo Ne-profesionála pred uzatvorením zmluvy.

Okrem možnosti ukončiť Predaj môže Spotrebiteľ alebo Ne-profesionál využiť akékoľvek iné opravné prostriedky stanovené jeho národným právom.

Spotrebiteľ a Ne-profesionál sú navyše vyzývaní, aby si prečítali Článok Článok 4.5 týkajúci sa ukončenia.

Tieto práva Spotrebiteľa alebo Ne-profesionála sú bez ohľadu na pridelenie škôd a úrokov.

Keď je Predaj ukončený v podmienkach tohto Článku, Spoločnosť vráti Spotrebiteľovi alebo Ne-profesionálovi celú sumu zaplatených peňazí, najneskôr do štrnástich (14) dní od dátumu, kedy bol Predaj zrušený.

8.3 PROBLÉMY S DODANÝMI PRODUKTAMI

Zákazník, jeho zástupca alebo zástupca musia skontrolovať zhodu stavu Produktov pri dodaní, či už sa to deje u neho doma alebo na Montážnej stanici. Zákazník sa osobne postará o informovanie a dávanie pokynov svojim zástupcom alebo zástupcom s cieľom skontrolovať zhodu Produktov.

Zákazník, jeho zástupca alebo zástupca musia oznámiť prepravcovi všetky výhrady voči Produktom pri dodaní. Tieto výhrady musia byť explicitne a presne uvedené na Dodacom liste.

Ak Produkty objektu Objednávky nie sú zhodné alebo ak je prijatý balík v zlom stave, Zákazník môže odmietnuť Dodanie. Potom musí bezodkladne informovať Predajcu kontaktovaním zákazníckeho servisu prostredníctvom systému tiketov.

V prípade nedodržania zhody sa uplatňujú ustanovenia Článku 10.3 uvedené nižšie.

V prípade poškodeného balíka a odmietnutia sa otvorí spor s prepravcom Produktov objektu Objednávky. Od Zákazníka sa bude požadovať datované a podpísané potvrdenie o poškodenom balíku, aby sa mohol otvoriť spor. V prípade, že Dodanie prebehlo na Montážnej stanici, Zákazník musí nechať podpísať potvrdenie na Montážnej stanici.

Lehota na riešenie sporov s prepravcom je minimálne desať (10) pracovných dní a môže trvať až štyri (4) týždne od jeho otvorenia. Tieto lehoty sú uvedené Predajcom na základe jeho skúseností a nemôžu byť v žiadnom prípade záväzné.

Uplatnenie týchto ustanovení sa vykonáva bez ohľadu na všetky ostatné opravné prostriedky, ktoré má Zákazník k dispozícii podľa platnej legislatívy.

8.4 DODACÍ LÍSTOK

Dopravca odovzdáva Klientovi alebo Montážnej stanici podľa prípadu Dodací lístok proti podpisu, ktorý explicitne uvádza možnosť formulovať výhrady, najmä v prípade zjavných chýb Produktu alebo Produktov alebo v prípade nedodania návodu na použitie.

Klient uznáva a súhlasí, že podpisom tohto Dodacieho lístka, jeho zamestnancom alebo zástupcom, sa stáva nevyvrátiteľným dôkazom Dátumu dodania celej Objednávky alebo, v prípade samostatnej dodávky Produktov z rovnakej Objednávky, Produktov týkajúcich sa tejto dodávky.

8.5 ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA O DODANÍ NA ADRESU UVEDENÚ KLIENTOM

Predajca sa zaväzuje doručiť Objednávku na dodaciu adresu, ktorú poskytol Klient pri Objednávke. V tomto ohľade sa Klient zaväzuje poskytnúť Predajcovi existujúcu, kompletnú a presnú dodaciu adresu miesta, kde je možné a povolené doručenie Objednávky.

V prípade chyby v adrese doručenia poskytnutej Klientom, každá zmena tejto adresy bude mať za následok poplatky za opätovné zaslanie. Tieto poplatky, vo výške pätnásť (15) eur, budú účtované Klientovi a fakturované Predajcom.

Klient zaručuje Predajcovi svoju prítomnosť na mieste, alebo prítomnosť náležite oprávneného zástupcu alebo zástupcu, na prijatie Objednávky. V opačnom prípade Predajca nebude môcť byť zodpovedný za akékoľvek oneskorenie dodania.

Ak je Klient neprítomný pri doručení, musí sa obrátiť na Dopravcu, ktorý má na starosti jeho balík, aby sa dohodol na novom dátume doručenia alebo na vyzdvihnutí na najbližšom mieste.

Druhý pokus o doručenie bude predmetom účtovania poplatkov za pokus o opätovné doručenie vo výške tri (3) eur v prospech Predajcu.

Ak Klient nekontaktoval Dopravcu v lehote stanovenej týmto posledným, balíky budú odoslané späť do skladov Predajcu, ktorý oznámi zrušenie Objednávky a ukončenie Predaja pri prijatí vráteného balíka.

Náklady na vrátenie vo výške tridsať (30) eur za balík budú výhradne na náklady Klienta.

Náklady na vrátenie, ako aj prípadné náklady na opätovné doručenie, budú odpočítané pri vrátení Objednávky.

8.6 ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA O DODANÍ V MONTÁŽNEJ STANICI

Predajca ponúka možnosť, že Objednávka Zákazníka bude doručená v Montážnej stanici, aby sa uľahčila prípadná ďalšia služba, ktorú by Zákazník požadoval od Montážnej stanice podľa svojho výberu.

V prípade Dodania v Montážnej stanici sa Zákazník zaväzuje vyzdvihnúť Objednávku do tridsiatich (30) kalendárnych dní od informácie o pripravenosti Objednávky zo strany Montážnej stanice. Predajca vylučuje akúkoľvek záruku týkajúcu sa uchovania Objednávky Montážnou stanicou po tomto termíne.

Pri prijatí Objednávky v Montážnej stanici môže Zákazník požiadať o montážnu službu. Táto služba je výlučne na zodpovednosti Montážnej stanice a Zákazník uznáva a súhlasí s tým, že Predajca je úplne tretí v tomto zmluvnom vzťahu o poskytnutí montážnej služby.

V dôsledku toho, keď Zákazník rozhodne o montáži svojich Produktov v Montážnej stanici, Predajca nebude môcť byť zodpovedný za služby prijímania, skladovania, demontáže, montáže a vyváženia, ktoré sú plne a výlučne na zodpovednosti Montážnej stanice. Ceny montáže sú stanovené na uvážení Montážnej stanice bez akéhokoľvek zásahu Predajcu.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, Predajca poskytuje Zákazníkovi čisto informačne cenník a ďalšie praktické informácie (otváracie hodiny, maximálny priemer montáže atď.) od Montážnych staníc. Predajca v žiadnom prípade nezaručuje účinnosť alebo presnosť týchto informácií

Zákazník je vyzvaný, aby sa vopred informoval u Montážnej stanice o cenách a akýchkoľvek ďalších praktických informáciách

8.7 ZÁLOŽENÉ PRODUKTY

Niektoré Produkty môžu byť záložené. Sú označené špecifickou poznámkou "Súčasť záložená na výmenu" v ich technickom liste.

Cena záložených Produktov zahŕňa cenu dielu a zálohu, teda sumu, ktorú výrobca požaduje na zabezpečenie vrátenia starých náhradných dielov na ich rekonštrukciu a recykláciu.

Po prijatí nového Produktu musí Zákazník vrátiť použitý Produkt Predajcovi na adresu, ktorú tento poskytol pre vrátenie záložených Produktov, najneskôr do tridsiatich (30) dní od prijatia nového Produktu. V opačnom prípade Zákazník nebude môcť získať žiadnu refundáciu zálohy.

Vrátený Produkt musí byť ekvivalentný, kompletný a umiestnený v obale nového Produktu. Náklady na opätovné odoslanie sú na strane Zákazníka.

Po prijatí použitého Produktu Predajca vráti Zákazníkovi sumu zálohy do maximálne pätnástich (15) dní, za predpokladu, že použitý Produkt spĺňa vyššie uvedené požiadavky.

Refundácia sa uskutočňuje rovnakým spôsobom platby, aký Zákazník použil pri nákupe nového Produktu.

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

9.1 PRÍJEMCA PRÁVA NA ODSTÚPENIE

Držiteľom práva na odstúpenie („Držiteľ Práva na Odstúpenie“) je Spotrebiteľský Klient, keď je Zmluva uzavretá na diaľku, v dôsledku telefonického obchodovania alebo mimo prevádzky.

9.2 LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Držiteľ Práva na odstúpenie od zmluvy má lehotu štrnásť (14) dní (ďalej len „Lehota na odstúpenie od zmluvy“) na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a bez toho, aby musel znášať iné náklady ako tie, ktoré sú uvedené v tomto článku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prijatia Produktu(-ov) Držiteľom Práva na odstúpenie od zmluvy alebo tretou osobou, inou ako prepravca, ktorú určil. Ak bola Zmluva uzavretá mimo prevádzky, Držiteľ Práva na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy od uzavretia Zmluvy.

V prípade Predaja viacerých Produktov dodaných samostatne alebo v prípade Predaja Produktu zloženého z viacerých súborov alebo dielov, ktorých dodanie je rozložené na určité obdobie, Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prijatia posledného Produktu alebo súboru alebo poslednej časti.

V prípade Objednávky predpokladajúcej pravidelné dodávanie Produktov počas určitého obdobia, Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prijatia prvého Produktu.

Deň uzavretia Zmluvy alebo deň prijatia Produktu sa nepočíta do Lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť na začiatku prvej hodiny prvého dňa a končí uplynutím poslednej hodiny posledného dňa Lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok alebo vo voľný deň, predlžuje sa do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

9.3 VYKONANIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy informuje Predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy tým, že Predajcovi pošle pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy riadne vyplnený formulár dostupný tu (a na konci týchto podmienok), alebo akékoľvek iné vyhlásenie, ktoré jasne vyjadruje jeho rozhodnutie odstúpiť od zmluvy a ktoré pošle e-mailom (https://www.pneuleader.sk/kontakt).

Zodpovednosť za preukázanie využitia práva na odstúpenie od zmluvy leží na Držiteľovi Práva na Odstúpenie od Zmluvy.

9.4 VRÁTENIE JEDNÉHO ALEBO VIAC PRODUKT(ov)

Držiteľ Práva na odstúpenie od zmluvy vráti alebo vráti jeden alebo viac Produkt(ov) Predajcovi alebo osobe určenej týmto, bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia o jeho rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, pokiaľ Predajca nenavrhuje sám vyzdvihnúť jeden alebo viac Produkt(ov).

Držiteľ Práva na odstúpenie od zmluvy znáša iba priame náklady na vrátenie jedného alebo viac Produkt(ov).

Nosič práva na odstúpenie od zmluvy môže buď sám zorganizovať vrátenie Produktu(ov) priamo na svoje náklady, alebo požiadať Predajcu, za predpokladu jeho súhlasu, o prevzatie zodpovednosti za toto vrátenie, ktoré bude Nosičovi práva na odstúpenie od zmluvy účtované vo výške odhadovanej sumy tridsať (30) eur za každý článok (podlieha potvrdeniu prepravcom).

Zodpovednosť Držiteľa Práva na odstúpenie od zmluvy môže byť uplatnená iba v prípade zníženia hodnoty jedného alebo viac Produkt(ov) v dôsledku manipulácií iných ako tie, ktoré sú potrebné na určenie povahy, vlastností a správneho fungovania jedného alebo viac Produkt(ov).

9.5 VRÁTENIE PEŇAZÍ

Keď je uplatnené právo na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci vráti Držiteľovi Práva na Odstúpenie od Zmluvy všetky zaplatené sumy, vrátane nákladov na doručenie, bez neoprávneného odkladu a najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí Držiteľa Práva na Odstúpenie od Zmluvy odstúpiť.

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia, ak Predávajúci nenavrhuje sám vyzdvihnúť Produkt(y), môže Predávajúci odložiť vrátenie peňazí až do doby, kým nezíska Produkt(y) alebo kým Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy neposkytne dôkaz o odoslaní Produktu(ov), pričom sa berie do úvahy dátum prvého z týchto udalostí.

Predávajúci vykonáva toto vrátenie peňazí použitím rovnakého spôsobu platby, ktorý použil Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby a za predpokladu, že vrátenie peňazí nespôsobí Držiteľovi Práva na Odstúpenie od Zmluvy žiadne náklady.

Predávajúci nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ak Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy výslovne zvolil spôsob doručenia, ktorý je drahší ako štandardný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

9.6 DÔSLEDKY

Využitie práva na odstúpenie od zmluvy ukončuje povinnosť Strán buď vykonávať Zmluvu na diaľku alebo Zmluvu mimo prevádzky, alebo ju uzavrieť, keď Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy urobil ponuku. Využitie práva na odstúpenie od hlavnej Zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzky automaticky ukončuje akúkoľvek príslušnú zmluvu, bez poplatkov pre Držiteľa Práva na Odstúpenie od Zmluvy iných ako tých, ktoré sú ustanovené v tomto článku.

10. ZÁRUKY

Realizáciu akejkoľvek záruky ustanovenej v tomto Článku je potrebné požiadať kontaktovaním Predajcu na nasledujúcej URL adrese:

https://www.pneuleader.sk/kontakt

10.1 PREDCHÁDZAJÚCE UPOZORNENIE

Klient je povinný sa uistiť, že Produkty, ktoré objednáva, sú v súlade s predpismi výrobcu jeho vozidla.

Klient je tiež povinný dodržiavať predpisy a odporúčania výrobcu vo všetkom, čo sa týka bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla, najmä veľkosti pneumatík a diskov, nafukovania a tlaku pneumatík, ako aj podmienok montáže a skladovania pneumatík.

Žiadna z záruk ustanovených v tomto článku nezohľadňuje chyby spôsobené chybnou montážou, ani normálne opotrebenie Produktov, ani následky spôsobené nevhodným použitím Produktov, ani poškodenie Produktov zanedbaním Klienta alebo jedného z jeho zamestnancov.

Výrobca neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa akýchkoľvek chýb Produktov priamo spôsobených službou Montážnej stanice vybranej Klientom.

10.2 ZÁRUKA ZHODY

10.2.1 Zhoda Produktov

Predajca dodáva Spotrebiteľovi Produkty, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4.

10.2.2 Subjektívne kritériá zhody

Aby boli Produkty v súlade so Zmluvou o predaji, musia najmä, ak je to príslušné:

 • zodpovedať popisu, typu, množstvu a kvalite a mať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a ďalšie vlastnosti, ako je uvedené v Zmluve o predaji ;
 • byť prispôsobené špecifickému účelu, ktorý hľadá Spotrebiteľ, a ktorý Spotrebiteľ oznámil Predajcovi najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o predaji a ktorý Predajca prijal ;
 • byť dodané so všetkými príslušenstvom a všetkými pokynmi, najmä na inštaláciu, ako je uvedené v Zmluve o predaji; a
 • byť dodané s aktualizáciami, ako je uvedené v Zmluve o predaji.
10.2.3 Objektívne kritériá zhody

(i) Okrem splnenia všetkých požiadaviek na zhodu ustanovených v zmluve musia Produkty:

 1. byť vhodné na účely, na ktoré by sa bežne používali tovary rovnakého typu, pričom sa berie do úvahy, ak je to príslušné, akékoľvek ustanovenie práva Európskej únie a platného národného práva, ako aj všetky existujúce technické normy alebo, v prípade ich neexistencie, špecifické kódexy správania platné v príslušnom sektore;
 2. ak je to príslušné, mať kvalitu vzorky alebo modelu, ktorý Predajca poskytol Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, a zodpovedať popisu tejto vzorky alebo modelu;
 3. ak je to príslušné, byť dodané s príslušenstvom, vrátane obalu a inštrukcií na inštaláciu alebo iných inštrukcií, ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať, že dostane; a
 4. byť v množstve a mať kvality a ďalšie vlastnosti, vrátane trvácnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré sú bežné pre tovary rovnakého typu a ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať, vzhľadom na povahu Produktov a berúc do úvahy akékoľvek verejné vyhlásenie urobené Predajcom alebo inými osobami umiestnenými vyššie v reťazci transakcií alebo v mene Predajcu alebo takýchto osôb, vrátane výrobcu, najmä v reklamách alebo na etikete.

(ii) Predajca nie je viazaný verejnými vyhláseniami uvedenými v (i), bod d), ak preukáže:

 1. že nemal a nemohol rozumne mať vedomosť o príslušnom verejnom vyhlásení;
 2. že v čase uzavretia zmluvy bola verejná deklarácia opravená rovnakým spôsobom, akým bola uvedená deklarácia, alebo porovnateľným spôsobom; alebo
 3. že rozhodnutie kúpiť Produkty nemohlo byť ovplyvnené verejným vyhlásením.

(iii) Neexistuje žiadna nezhoda v zmysle (i), ak bol Spotrebiteľ v čase uzavretia Kúpnej zmluvy konkrétne informovaný, že konkrétna vlastnosť Produktov sa odlišuje od objektívnych kritérií zhody uvedených v (i) a Spotrebiteľ túto odchýlku výslovne a samostatne prijal pri uzavretí Kúpnej zmluvy.

10.2.4 Nesprávna inštalácia Produktov

Akákoľvek nezhoda, ktorá vyplýva z nesprávnej inštalácie Produktov, sa považuje za nezhodu Produktov, ak:

 1. inštalácia je súčasťou Kúpnej zmluvy a bola vykonaná Predávajúcim alebo pod jeho zodpovednosťou; alebo
 2. inštaláciu, ktorá mala byť vykonaná Spotrebiteľom, vykonal Spotrebiteľ a nesprávna inštalácia je dôsledkom nedostatkov v inštrukciách na inštaláciu poskytnutých Predávajúcim.
10.2.5 Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za akúkoľvek nezhodu, ktorá existuje v čase dodania Produktu a ktorá sa objaví v priebehu dvoch (2) rokov od tohto momentu, bez ohľadu na dlhší termín stanovený v národnej legislatíve Spotrebiteľa, ktorý je vyzvaný, aby sa s ňou oboznámil.

10.2.6 Dôkazné bremeno

Akákoľvek nezhoda, ktorá sa objaví v priebehu jedného (1) roka od momentu, keď boli Produkty dodané, sa predpokladá, že existovala v čase dodania Produktov, pokiaľ nie je dôkaz o opaku alebo pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s povahou Produktov alebo povahou nezhody. Uvedený termín sa uplatňuje bez ohľadu na dlhší termín stanovený v národnej legislatíve Spotrebiteľa, ktorý je vyzvaný, aby sa s ňou oboznámil.

10.2.7 Oznámenie

Národná legislatíva Spotrebiteľa môže stanoviť, že aby mohol využívať svoje práva, Spotrebiteľ musí informovať Predajcu o nesúlade v určitom časovom období od dátumu, keď tento nesúlad zistil. Spotrebiteľa sa vyzýva, aby sa o tomto bode informoval v jeho národnej legislatíve.

10.2.8 Náprava Spotrebiteľa pre nedostatok zhody

(i) V prípade nedostatku zhody má Spotrebiteľ právo na úpravu Produktov, na proporcionálne zníženie ceny, alebo na riešenie Predaja, za podmienok uvedených v tomto článku.

(ii) Aby získal úpravu Produktov, Spotrebiteľ môže vybrať medzi opravou a výmenou, pokiaľ nie je zvolené riešenie nemožné alebo by v porovnaní s druhým riešením Predajcovi uvalilo náklady, ktoré by boli neprimerané, vzhľadom na všetky okolnosti, najmä:

 1. hodnotu, ktorú by mali Produkty v prípade absencie nedostatku zhody;
 2. dôležitosť nedostatku zhody; a
 3. možnú alternatívu voľby druhého riešenia bez významnej nevýhody pre Spotrebiteľa.

(iii) Predajca môže odmietnuť úpravu Produktov, ak oprava a výmena sú nemožné alebo by to znamenalo pre neho náklady, ktoré by boli neprimerané, vzhľadom na všetky okolnosti, najmä tie, ktoré sú uvedené v (ii), body a) a b).

(iv) Spotrebiteľ má právo buď na proporcionálne zníženie ceny v súlade s článkom 10.2.10, alebo na riešenie zmluvy o Predaji v súlade s článkom 10.2.11, v každom z nasledujúcich prípadov

 1. Predajca nevykonal opravu alebo výmenu alebo, prípadne, nevykonal opravu alebo výmenu v súlade s článkom 10.2.8, (ii) a (iii), alebo Predajca odmietol úpravu Produktov v súlade s (iii) tohto článku ;
 2. nedostatok zhody sa objaví napriek pokusu Predajcu o úpravu Produktov ;
 3. nedostatok zhody je taký vážny, že oprávňuje k okamžitému zníženiu ceny alebo k okamžitému riešeniu zmluvy o Predaji; alebo
 4. Predajca vyhlásil, alebo je z okolností jasné, že Predajca neprovedie úpravu Produktov v primeranom čase alebo bez významnej nevýhody pre Spotrebiteľa.

(v) Spotrebiteľ nemá právo na riešenie zmluvy, ak je nedostatok zhody len menší. Dôkazné bremeno týkajúce sa toho, či je nedostatok zhody menší alebo nie, leží na Predajcovi.

(vi) Spotrebiteľ má právo pozastaviť platbu zostatku ceny alebo jej časti, až kým Predajca nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z záruky. Špecifické podmienky pre uplatnenie práva na pozastavenie platby môžu byť stanovené v národnej legislatíve Spotrebiteľa, ktorú je Spotrebiteľ vyzvaný konzultovať.

(vii) Národná legislatíva Spotrebiteľa môže upravovať otázku, či a do akej miery skutočnosť, že Spotrebiteľ prispel k nedostatku zhody, ovplyvňuje jeho právo na nápravu. Spotrebiteľ je preto vyzvaný konzultovať svoju národnú legislatívu na tento bod.

10.2.9 Oprava alebo výmena Produktov

(i) Oprava alebo výmena sa vykonáva:

 1. bezplatne;
 2. v primeranom čase od okamihu, keď Predajca bol informovaný Spotrebiteľom o nedostatku zhody; a
 3. bez vážnej nevýhody pre Spotrebiteľa, s prihliadnutím na povahu Produktov a na účel, ktorý Spotrebiteľ hľadá.

(ii) Ak je potrebné odstrániť nedostatok zhody opravou alebo výmenou Produktov, Spotrebiteľ dáva Produkty k dispozícii Predajcovi. Predajca si na svoje náklady vyzdvihne vymenené Produkty.

(iii) Ak oprava vyžaduje odstránenie Produktov, ktoré boli nainštalované v súlade s ich povahou a účelom predtým, ako sa objavil nedostatok zhody, alebo ak tieto Produkty musia byť vymenené, povinnosť opraviť alebo vymeniť Produkty zahŕňa odstránenie nezhodných Produktov a inštaláciu náhradných Produktov alebo opravených Produktov, alebo preplatenie nákladov na odstránenie a inštaláciu.

(iv) Spotrebiteľ nie je povinný platiť za bežné používanie vymenených Produktov počas obdobia pred ich výmenou.

10.2.10 Zníženie ceny

Zníženie ceny je proporcionálne k rozdielu medzi hodnotou Produktov, ktoré Spotrebiteľ prijal, a hodnotou, ktorú by mali Produkty, keby boli v súlade.

10.2.11 Ukončenie Predaja

(i) Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na ukončenie Predaja tým, že predajcovi oznámi svoje rozhodnutie uplatniť svoje právo na ukončenie zmluvy o Predaji.

(ii) Ak sa nesúlad týka iba niektorých Produktov dodaných podľa zmluvy o Predaji a existuje dôvod na ukončenie zmluvy o predaji podľa článku 10.2.7, Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na ukončenie zmluvy o Predaji iba vo vzťahu k týmto Produktom a vo vzťahu k akémukoľvek inému Produktu, ktorý získal súčasne s nezhodnými Produktmi, ak sa od Spotrebiteľa nemôže rozumne očakávať, že si ponechá iba zhodné Produkty.

(iii) Keď Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na ukončenie zmluvy o Predaji v plnom rozsahu alebo, v súlade s bodom (ii), vo vzťahu k niektorým z Produktov dodaných podľa zmluvy o Predaji:

 1. spotrebiteľ vráti Produkty Predajcovi na jeho náklady; a
 2. Predajca vráti Spotrebiteľovi zaplatenú cenu za Produkty hneď po prijatí Produktov alebo dôkazu o ich vrátení poskytnutom Spotrebiteľom.

Pre účely tohto odseku môže národná legislatíva Spotrebiteľa stanoviť podmienky vrátenia a refundácie. Spotrebiteľa sa preto vyzýva, aby sa o tomto bode informoval v svojej národnej legislatíve.

10.3 ZÁRUKA ZA SKRYTÉ VADY

Bez ohľadu na zákonnú záruku zhody uvedenú v článku 10.2, Spotrebiteľ môže mať nárok na vnútroštátne pravidlá, ktoré špecificky neregulujú spotrebiteľské zmluvy a predpokladajú špecifické opravné prostriedky pre určité typy chýb, ktoré neboli zrejmé v čase uzavretia kúpnej zmluvy, teda vnútroštátne ustanovenia, ktoré môžu stanoviť špecifické pravidlá týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho v prípade skrytých chýb. Spotrebiteľ je vyzvaný, aby sa o tomto bode informoval v jeho vnútroštátnom právnom predpise.

Profesionálny alebo ne-profesionálny klient sa môže spoliehať na prípadné záruky stanovené andorrským právom.

10.4 OBCHODNÁ ZÁRUKA

Predávajúci ponúka klientovi možnosť spojiť s jeho objednávkou, za určitých podmienok, obchodnú záruku nazývanú "Záruka Pneumatiky Plus" prostredníctvom zmluvy o obchodnej záruke, ktorá je dostupná tu.

Táto obchodná záruka sa uplatňuje bez ohľadu na právo spotrebiteľa využiť zákonnú záruku zhody uvedenú v článku 10.2 alebo vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa záruky za skryté vady uvedené v článku 10.3.

V prípade, že Profesionál alebo Ne-Profesionál uzavrie obchodnú záruku, táto sa uplatňuje bez ohľadu na právo Profesionála alebo Ne-Profesionála využiť prípadné záruky stanovené andorrským právom.

11. OBMEZENIE ZODPOVEDNOSTI

Pokiaľ neplnenie jednej zo strán nie je definitívne, náhrada škody je splatná len v prípade, ak bola dlžná strana vopred vyzvaná na plnenie v primeranej lehote. Dlžná strana je odsúdená, ak je to potrebné, na zaplatenie náhrady škody buď kvôli neplneniu záväzku, alebo kvôli oneskoreniu v plnení, ak nedokáže preukázať, že plnenie bolo znemožnené prípadom Vyššej moci. Dlžná strana je zodpovedná len za náhradu škody, ktorá bola predpokladaná alebo mohla byť predpokladaná pri uzatvorení Zmluvy, okrem prípadov, keď neplnenie je spôsobené hrubou alebo úmyselnou chybou. Dokonca aj v prípade, keď neplnenie Zmluvy je výsledkom hrubej alebo úmyselnej chyby, náhrada škody zahŕňa len to, čo je priamym a bezprostredným dôsledkom neplnenia.

12. POISTENIE

Predajca je poistený v rámci svojej profesionálnej zodpovednosti vyplývajúcej z jeho činnosti a vznikajúcej z telesných, hmotných a nemajetkových škôd spôsobených tretím stranám pred alebo po dodaní produktu alebo dokončení pracovnej činnosti.

Toto poistenie bolo uzatvorené so spoločnosťou AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francúzsko).

Geografické pokrytie tohto poistenia sa rozširuje na celý svet s výnimkou (i) činností vykonávaných stálymi zariadeniami alebo inštaláciami mimo Francúzska, Andorry a Monaka; (ii) exportov smerom do Spojených štátov amerických a Kanady; (iii) služieb alebo prác vykonaných poistencom alebo za jeho účet na území Spojených štátov amerických a Kanady, vrátane organizácie výstav, veľtrhov alebo expozícií.

13. SILA MOCNEJŠIA

V prípade Sily Mocnejšej, ktorá má za následok definitívne prekážky pre dlžnícku stranu, je Zmluva automaticky ukončená a Strany sú oslobodené od svojich záväzkov.

V prípade Sily Mocnejšej, ktorá má za následok dočasné prekážky, je plnenie záväzku pozastavené, pokiaľ by z toho vyplývajúce oneskorenie neodôvodňovalo ukončenie Zmluvy.

Nemožnosť splniť zmluvný záväzok zo strany jednej Strany oslobodzuje túto Stranu v primeranej miere, ak ide o prípad Sily Mocnejšej a je definitívna, pokiaľ sa nerozhodla prevziať zodpovednosť alebo nebola predtým vyzvaná.

14. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré Predávajúci zhromažďuje o Klientovi v rámci Predaja, sú predmetom automatizovaného spracovania, pre ktoré Predávajúci jediný definuje prostriedky a účel a je v tomto zmysle zodpovedný za toto spracovanie podľa článku 3.4 andorrského zákona č. 15/2003 zo dňa 18. decembra 2003 o ochrane osobných údajov (ďalej len "LQPD").

Klienta sa vyzýva, aby si prečítal Chartu Ochrany Súkromia a stránku Cookie na Webovej stránke, aby sa dozvedel podmienky, za ktorých sú osobné údaje spracovávané a uchovávané Predávajúcim.

15. ZMLUVNÉ DOKUMENTY

Zmluva sa skladá z nasledujúcich zmluvných dokumentov:

 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok;
 2. Objednávkového formulára;
 3. Dodacieho listu;
 4. Faktúry o predaji.

V prípade rozporu alebo nezrovnalosti medzi ustanoveniami dvoch dokumentov bude mať prednosť ustanovenie dokumentu vyššieho poradia (napr.: Faktúra o predaji má prednosť pred Dodacím listom; Dodací list má prednosť pred Objednávkovým formulárom; Objednávkový formulár má prednosť pred VOP).

Žiadne uvedenie zo strany Klienta, jeho zástupcu alebo jeho zástupcu na Dodacom liste iné ako jeho podpis nebude považované za zmluvné bez súhlasu Predávajúceho.

Všetky vyššie uvedené zmluvné dokumenty predstavujú celkový rozsah záväzkov medzi Stranami. Tieto zmluvné dokumenty nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce ústne alebo písomné záväzky týkajúce sa Predaja.

Strany sa dohodli, že budú znášať riziko akýchkoľvek nepredvídateľných zmien okolností, ktoré by vykonávanie povinností každej zo Strán podľa Zmluvy urobili príliš nákladnými.

16. NADPISY

Nadpisy použité v VOP sú poskytnuté len z dôvodu pohodlia a nemali by prispievať k ovplyvneniu významu alebo štruktúry ustanovení VOP.

V prípade problémov s interpretáciou medzi akýmkoľvek z nadpisov uvedených na začiatku klauzúl a akoukoľvek z klauzúl, nadpisy budú vyhlásené za neexistujúce.

17. PLATNOSŤ

Ak by sa jedno alebo viac ustanovení VOP vyhlásilo za neplatné, nepísané alebo nevymáhateľné na základe zákona, nariadenia alebo v dôsledku konečného rozhodnutia príslušného súdu, toto alebo tieto ustanovenie by sa mali považovať za oddeliteľné od VOP. Ostatné ustanovenia VOP sa budú považovať za platné a zostanú v platnosti, pokiaľ jedna zo strán nepreukáže, že zrušené ustanovenie má zásadný a rozhodujúci charakter, bez ktorého by neuzavrela zmluvu.

18. TOLERANCIE

Fakt, že jedna zo Strán sa nedomáha porušenia druhou Stranou ktorejkoľvek z jej povinností vyplývajúcich z Kontraktu, by nemal byť interpretovaný ako zrieknutie sa plnenia príslušnej povinnosti v prípade neexistencie predpisu.

19. MODERAČNÁ CHARTA

Moderácia online hodnotení Predajcu je dostupná tu.

20. REKLAMÁCIA

V prípade reklamácie je Zákazník vyzvaný, aby kontaktoval Predajcu prostredníctvom formulára dostupného tu.

V rámci akejkoľvek reklamácie je Zákazník vyzvaný uviesť číslo svojej Objednávky.

Predajca urobí všetko pre to, aby odpovedal na akúkoľvek reklamáciu v čo najkratšom čase.

Možnosť podať reklamáciu zo strany Zákazníka sa vykonáva bez ohľadu na uplatnenie jeho práva obrátiť sa na spotrebiteľského mediátora v podmienkach Článku 21 alebo akejkoľvek príslušnej súdnej inštancie.

21. MEDIÁCIA

V súlade s článkom 14.1 Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 ste informovaní o možnosti využiť platformu pre Riešenie sporov online (RLL), ktorú poskytuje Európska komisia a je dostupná na nasledujúcej adrese: Riešenie sporov online.

22. PLATNÝ ZÁKON

Kontraktne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim spotrebiteľom nachádzajúcim sa na území Európskej únie sú riadené zákonom členského štátu, v ktorom je tento zriadený, pokiaľ ide o jeho ochranu podľa práva spotrebiteľa daného členského štátu.

Údaje týkajúce sa Objednávky sú elektronicky spracované maltským zariadením Predávajúceho, maltský zákon sa bude uplatňovať v oblasti spracovania osobných údajov.

Pokiaľ ide o akúkoľvek inú otázku, ktorá nespadá do dvoch vyššie uvedených ustanovení, subsidiárne sa uplatní andorrský zákon.

LiveChat
Whatsapp Messenger